Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

Θέματα Κατοίκων Εξωτερικού

 

 

 

 

  Βρίσκεστε Εδώ :   Αρχική  >  Ενημέρωση  >  Φορολογικά-Δηλώσεις  >  Κάτοικοι Εξωτερικού


Κάτοικοι εξωτερικού : τι πρέπει να κάνουν και τι πρέπει να προσέξουν...

                           

Μεταβολή στο Μητρώο της Δ.Ο.Υ.
 

  Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό υποβάλουν αίτηση
   
έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Μαρτίου του έτους που ακολουθεί το έτος
    αναχώρησης, στο Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. όπου είναι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
    ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

    Διαδικασία :
    Αίτηση (έντυπο Μ0) με συνημμένα τα έντυπα Μ1 και Μ7 συμπληρωμένα, καθώς και έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο
    το γνήσιο της υπογραφής τους, για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου τους στην Ελλάδα.
   
    Παράλληλα, εφόσον διαθέτουν, συνυποβάλλουν και τα σχετικά δικαιολογητικά όπως περιγράφονται κατωτέρω.

  Τα προαναφερθέντα φυσικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν, το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του
    πρώτου δεκαήμερου του μηνός Σεπτεμβρίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης,
    τα εξής :

    α. Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνουν φορολογικοί κάτοικοι,
        από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικοί κάτοικοι αυτού του κράτους.

      
 Εάν οι φορολογούμενοι έχουν εγκατασταθεί σε κράτος με το οποίο υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
        Εισοδήματος (στο εξής ΣΑΔΦΕ) και εφόσον αποκτούν εισόδημα στη χώρα μας, μπορούν να προσκομίσουν, αντί της βεβαίωσης,
        την προβλεπόμενη Αίτηση για την Εφαρμογή της ΣΑΔΦΕ όπου είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας.   
      
 
ή  β. αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλαν στο άλλο κράτος

ή  γ. ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της σχετικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους.

    Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά από την αρμόδια φορολογική αρχή,
    τότε απαιτείται βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή με την οποία θα αποδεικνύεται
    ο ισχυρός δεσμός του φυσικού προσώπου με το άλλο κράτος.

  Για τα προβλεπόμενα έγγραφα απαιτείται επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.

    Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται οι προαναφερθείσες Αιτήσεις για την Εφαρμογή των ΣΑΔΦΕ, καθώς και τα πιστοποιητικά
    φορολογικής κατοικίας που εκδίδουν οι φορολογικές αρχές των ΗΠΑ και της Τουρκίας, στο πλαίσιο των ΣΑΔΦΕ που έχουν
    συναφθεί με τη χώρα μας.

 

   Μεγάλη προσοχή!!!  Εάν ο φορολογούμενος που κατοικεί στο εξωτερικό δεν έχει υποβάλει την
                                    αίτηση και εμφανίζεται ως κάτοικος Ελλάδας στα μητρώα της εφορίας,
                                    μπορεί να έρθει αντιμέτωπος με δυσάρεστες εκπλήξεις…

 

Όλα τα απαραίτητα έντυπα μπορείτε να τα βρείτε παρακάτω

  Έντυπο (Μ0)

  Έντυπο (Μ1)

  Έντυπο (Μ7)

  Υπεύθυνη δήλωση ορισμού εκπροσώπου

  Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής εκπροσώπου

 

Συντάκτης
Κλεάνθης Δημ. Δικαίος
Λογιστής - Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Πηγές :  Ν.4172/2013,  Ν.4174/2013,  ΠΟΛ.1058/18.3.2015

 
Ρωτήστε μας περισσότερα...
 

 

                                            Διαβάστε επίσης στο site μας:


                      

                                   

top page

 

 

     K.Dikaios - Οικονομικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία