Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

Ι.Κ.Α. Αμοιβή με Εργόσημο

 

 

 

 

  Βρίσκεστε Εδώ :   Αρχική  >  Ενημέρωση  >  Εργατικά-Ασφαλιστικά  >  Εργόσημο: κατηγορίες αμειβόμενων και ασφαλιζόμενων προσώπων


Εργόσημο ΙΚΑ


Υπαγόμενες εργασίες ή υπηρεσίες σε αμοιβή και ασφάλιση
 

Το κατ' οίκον απασχολούμενο προσωπικό του εργοδότη που παρέχει εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσία.
  
 
Ενδεικτικά υπάγονται :

     Οι υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας (ενδεικτικά : οικιακοί βοηθοί, οικιακή καθαριότητα, οδηγοί),
     Οι κηπουρικές εργασίες,
     • Η φύλαξη και μεταφορά παιδιών,
    
Η υποστήριξη με την παροχή κάθε μορφής βοήθειας και φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα και σε άτομα με ειδικές ανάγκες,
     Οι υπηρεσίες που παρέχονται σε προγράμματα αποκατάστασης ατόμων σε ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
     Η περιποίηση ή νοσηλευτική φροντίδα αρρώστων και η βοήθεια σε άτομα με κινητικά προβλήματα,
     Οι μεμονωμένες μικροεπισκευαστικές εργασίες που δεν συνιστούν οικοδομικές εργασίες,
     Η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων,
     Αισθητικές φροντίδες (κομμωτική, περιποίηση προσώπου και σώματος)

      Σημείωση: όλα τα ανωτέρω αφορούν αποκλειστικά εργασίες και υπηρεσίες εντός της οικίας.

      Επίσης σε Εργόσημο υπάγονται:

Προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού και κηπουρικής κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών,
   μη παρέχον την υπηρεσία αυτή ως υπαλληλικό προσωπικό εταιρείας ή ως μέλος εταιρείας.

Οι διανομείς διαφημιστικών εντύπων.

Οι απασχολούμενοι στην προώθηση προϊόντων προσώπου και σώματος.

Οι απασχολούμενοι στην προώθηση καταναλωτικών προϊόντων σε πολυκαταστήματα, καταστήματα τροφίμων και
   υπεραγορές (super market).

Οι απασχολούμενοι ως εργάτες γης σε εργασίες καλυπτόμενες από την ασφάλιση του ΟΓΑ.


 

Διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης Εργόσημου
 

Υπόχρεος έκδοσης του «Εργόσημου» είναι ο εργοδότης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

Υπόχρεος εξαργύρωσης του «Εργόσημου» είναι ο αποδέκτης, δηλαδή αυτός που παρέχει την εργασία.

Πιστοποιημένοι φορείς έκδοσης του «Εργόσημου» είναι οι Τράπεζες και τα ΕΛ.ΤΑ.

       •  Ο εργοδότης απευθύνεται στον πιστοποιημένο φορέα με τα εξής :
               Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατήριο ή άλλο στοιχείο ταυτοποίησης, τον Α.Μ.Κ.Α. και τον Α.Φ.Μ.
                     -  σε περίπτωση νομικών προσώπων καταχωρούνται τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου,
                     -  σε περίπτωση πολυκατοικίας καταχωρούνται τα στοιχεία του διαχειριστή.
               Δηλώνει το είδος της παρεχόμενης εργασίας και το ποσό του
«Εργόσημου» (Ονομαστική Αξία «Εργόσημου»),
               το οποίο αντιστοιχεί στην αμοιβή του εργαζόμενου συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών.

       •  Ο απασχολούμενος πρέπει να έχει τα εξής :
               Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατήριο ή άλλο στοιχείο ταυτοποίησης, τον Α.Μ.Κ.Α. τον Α.Φ.Μ.
               και λογαριασμό τράπεζας.

       •   Η εξαργύρωση γίνεται με 2 τρόπους :

             1. Με κατάθεση στο λογαριασμό του απασχολούμενου χωρίς την παρουσία του.

             2. Με μετρητά και την παρουσία του απασχολούμενου.

             Και στις δύο περιπτώσεις τα στοιχεία όπως αναφέρονται παραπάνω είναι υποχρεωτικά.

 

Κλάδοι ασφάλισης - ποσοστό ασφάλισης
 

Επί της αναγραφόμενης τιμής του «Εργόσημου» υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές σε ποσοστό 25%

   το οποίο επιμερίζεται ως εξής :  εισφορές εργαζόμενου = 9,52%  εισφορές εργοδότη = 15,48%.

Οι απασχολούμενοι με «Εργόσημο» πλην εργατών γης ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Ε.Α.Μ. για τους εξής κλάδους :

   Σύνταξης, Ασθένειας και Μητρότητας, στο Ε.Τ.Ε.Α. (πρώην Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) για επικουρική ασφάλιση.

Οι απασχολούμενοι με «Εργόσημο» ως εργάτες γης ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α. και το ποσοστό εισφορών είναι 10%

 

Ημέρες ασφάλισης
 

Οι ημέρες ασφάλισης υπολογίζονται ως εξής :

   Διαιρούμε το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που έχει παρακρατηθεί
   με το ποσό εισφορών που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Οι ημέρες ασφάλισης που προκύπτουν, δεν μπορούν να υπερβούν τις 25 ημέρες ανά μήνα ή τις 300 ανά έτος.

 

Λοιπά θέματα για Εργόσημο
 

Το ποσό του «Εργόσημου» δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5€

Ο χρόνος ισχύος του «Εργόσημου» είναι 4 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του.

Μετά τη λήξη του δεν μπορεί να εξαργυρωθεί και ακυρώνεται.

Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας «Εργόσημου» που δεν έχει εξαργυρωθεί,
   μόνο ο εργοδότης έχει δικαίωμα επανέκδοσης.

 

Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Ι

 Ονομαστική αξία = Αμοιβή απασχολούμενου Χ 1,3333

 Ασφαλιστικές Εισφορές = Ονομαστική αξία Χ 25% (ασφαλιστικός φορέας Ι.Κ.Α.)
     ή
    
Ασφαλιστικές Εισφορές = Ονομαστική αξία Χ 10% (ασφαλιστικός φορέας Ο.Γ.Α.)

 Ημέρες ασφάλισης = Εισφορές : Συντελεστή ημερών (11,63)

 Συντελεστής ημερών (11,63) = εισφορές ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη Χ Ποσοστό ασφάλισης

                                           ( δηλαδή το 11,63 προκύπτει : 33,57 Χ 34,67% = 11,63 )

 

Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α
 

Έστω συμφωνημένη αμοιβή απασχολούμενου 375 €

    Ονομαστική αξία : 375 Χ 1,333 = 500

    Ασφαλιστικές Εισφορές : 500 Χ 25% = 125

    Ημέρες ασφάλισης : 125 : 11,63 = 10,74 στρογγυλοποίηση συνεπώς 11
 

 

Υπόδειγμα ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ


 

Συντάκτης
Κλεάνθης Δημ. Δικαίος
Λογιστής - Φοροτεχνικός

Πηγές :  Ν.3863/2010, Ν.3996/2011, Ν.4144/2013, εγκύκλιος ΙΚΑ αρ.43/11-7-2013

Δημοσίευση: 02/12/2018             Κατηγορία:  Εργατικά - Ασφαλιστικά
 

Σημείωση : Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και εκφράζει την προσωπική επιστημονική γνώμη του αρθρογράφου,
δεν αποτελούν επίσημη πηγή.
Σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

 

 

Η έκδοση της Μισθοδοσίας σας
είναι πια εύκολη υπόθεση.

Σας απαλλάσσουμε από τις χρονοβόρες και απαιτητικές διαδικασίες της Μισθοδοσίας!

 

 

Ρωτήστε μας για περισσότερες λεπτομέρειες
 

 

 

top page

 

Ασφαλιστικά - Εργατικά
K.Dikaios Σύμβουλοι επιχειρήσεων

Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση