Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

Εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ

 

 

 

 

  Βρίσκεστε Εδώ :   Αρχική  >  Ενημέρωση  >  Θέματα εταιρειών  >  Εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ


Εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ

Από 1/1/2014 και εφεξής καταργείται η υποχρέωση.

 


ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΛΩΣΕΩΝ  Φ.Π.Α.  ΧΡΗΣΗΣ  2013

 

1. Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α.  για  Επιχειρήσεις  με βιβλία  Β'  κατηγορίας (απλογραφικά)

 

                       
  1.  Για υποκείμενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει  
       την 31/12  ( Βλέπε πίνακα δεξιά ) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ  ΨΗΦΙΟ  ΤΟΥ  Α.Φ.Μ.
                       
  2.  Για υποκείμενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει   
       άλλη ημερομηνία από οποιαδήποτε αιτία ή λόγω οριστικής 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-50 60-00
       παύσης εργασιών ή διακοπής των υπαγομένων σε Φ.Π.Α.                       
       δραστηριοτήτων                      
  Υποβάλλει ως εξής :                      
  Μέχρι την 20η ημέρα του τρίτου μήνα από το τέλος του μήνα   Από  03/01/2014  Έως  30/04/2014
  της λήξης της διαχειριστικής περιόδου ή της οριστικής παύσης                      
  εργασιών ή της διακοπής των υπαγομένων σε Φ.Π.Α.   
  δραστηριοτήτων, εάν κατά τη λήξη τηρούσαν βιβλία Α' ή Β'  Ηλεκτρονική υποβολή
  κατηγορίας του Κ.Β.Σ.  
 

 

 

2.  Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α.  για  Επιχειρήσεις  με βιβλία  Γ κατηγορίας (διπλογραφικά)

 

                       
  1.  Για υποκείμενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει  
       την 31/12  ( Βλέπε πίνακα δεξιά ) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ  ΨΗΦΙΟ  ΤΟΥ  Α.Φ.Μ.
                       
  2.  Για υποκείμενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει   
       στο τέλος οποιασδήποτε άλλης φορολογικής περιόδου 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-50 60-00
  Υποβάλλει ως εξής :                      
  Μέχρι την 20η ημέρα του πέμπτου μήνα από το τέλος του μήνα                        
  της λήξης της διαχειριστικής περιόδου ή της οριστικής παύσης                      
  εργασιών ή της διακοπής των υπαγομένων σε Φ.Π.Α.  Από  03/01/2014  Έως  30/05/2014
  δραστηριοτήτων, εάν κατά τη λήξη τηρούσαν βιβλία Γ' κατηγ.                      
                       
  3.  Για υποκείμενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει  Ηλεκτρονική υποβολή
       πριν το τέλος οποιασδήποτε φορολογικής περιόδου  
  Υποβάλλει ως εξής :
  Σε 130 ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη της διαχειριστικής 
  περιόδου αν κατά τη λήξη της περιόδου αυτής τηρούσαν βιβλία 
  Γ' κατηγορίας.
 

 

 

                                                                              

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!!! 

Για  τυχόν  τυπογραφικά  λάθη  ή  παραβλέψεις  ελέγχετε  ξανά  τις  ημερομηνίες.

 

top page

 

 

     Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: K.Dikaios Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία