Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

Αρχική Προφίλ Παροχές Εξοπλισμός Ενημέρωση Χρήσιμα Επικοινωνία

 

 

Οι Προσφορές μας
για επιχειρήσεις


[ δείτε περισσότερα...]
 

 

Υπηρεσίες του γραφείου μας
K.Dikaios accountants tax advisors

Λογιστικό, Φοροτεχνικό γραφείο
οικονομικοί φοροτεχνικοί σύμβουλοι επιχειρήσεων
 

Λογιστικά

Φοροτεχνικά

Μισθοδοσία

Ιδιώτες

Το γραφείο μας με επαγγελματική ευσυνειδησία και υπευθυνότητα, στηριζόμενο στους 
έμπειρους Λογιστές - Φοροτέχνες  Α' τάξεως του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
που διαθέτει, είναι σε θέση να κάνει ολοκληρωμένη πρόταση συνεργασίας.Υπηρεσίες προς επιτηδευματίες - επιχειρήσεις

Ατομικές επιχειρήσεις , Νομικά πρόσωπα (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ, Μη κερδοσκοπικού κ.λ.π.)
 

  Επιλογή  της  κατάλληλης  νομικής  μορφής  της  εταιρείας.

  Την μηχανογραφική οργάνωση και επίβλεψη του λογιστηρίου σας.

  Αναζήτηση, επιλογή, τοποθέτηση προσωπικού για την στελέχωση του λογιστηρίου σας

  Την εμπρόθεσμη (σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις) ενημέρωση-εκτύπωση των  
     τηρούμενων λογιστικών βιβλίων της επιχείρησης.

  Την σύνταξη και υποβολή όλων των δηλώσεων που πρέπει να υποβάλλει η επιχείρηση
     σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, εκκαθαριστική ΦΠΑ,
     Οριστική δήλωση μισθωτών, δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων, συγκεντρωτικές
     καταστάσεις πελατών - προμηθευτών, δήλωση φορολογίας εισοδήματος κ.λ.π.) καθώς
     επίσης και υπογραφή αυτών ανεξαρτήτου τζίρου.

  Την σύνταξη και υποβολή των Οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης   
     (Ισολογισμό, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διάθεσης και προσάρτημα)     
     που προβλέπονται από το καταστατικό και την ισχύουσα νομοθεσία.

  Την κατάθεση στo αρμόδιο Γ.Ε.ΜΗ. όλων των καταστάσεων που προβλέπονται από     
     τον Νόμο (Πρακτικά Διοικητικών Συμβουλίων, Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων,
     Εκθέσεις ελεγκτών, Οικονομικές καταστάσεις ), περί Ανωνύμων Εταιρειών, Εταιρειών
     Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.).

  Εργασίες ανακοινώσεων, κατάθεσης - τροποποίησης, καταστατικών, δημοσίευσης
     Ισολογισμών (στην δική σας Ιστοσελίδα).

  Οικονομικός προγραμματισμός των φορολογικών και λοιπών υποχρεώσεων, αρκετά 
     νωρίτερα από τις καταληκτικές ημερομηνίες (απόδοση ΦΠΑ, πληρωμή εισφορών ΙΚΑ,      
     δόση φόρου εισοδήματος, απόδοση παρακρατούμενων φόρων κ.λ.π.).

  Παρακολούθηση και ενημέρωση των εργατικών ζητημάτων της επιχείρησης.        
     Δηλαδή σύνταξη και υποβολή όλων των σχετικών δηλώσεων και εγγράφων προς
     ΟΑΕΔ , Επιθεώρηση εργασίας και ΙΚΑ.

  Παρακολούθηση μέσω μηχανογράφησης της μισθοδοσίας προσωπικού.              
     Υποβολή Α.Π.Δ. -  Ι.Κ.Α. μέσω Internet.  Πλήρη έκδοση αποδεικτικών μισθοδοσίας 
     για την καλύτερη κατοχύρωσή σας έναντι του εργαζόμενου και ελέγχου του Ι.Κ.Α.

  Την παράσταση σε τακτικούς φορολογικούς ελέγχους και ελέγχους ασφαλιστικών 
     οργανισμών.

  Επίλυση φοροτεχνικών θεμάτων σε Δ.Ο.Υ. που απαιτούν παρουσία Λογιστή.

  Αντίστοιχη επίλυση σε ασφαλιστικά ταμεία.

  Παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών συμβουλών.

  Άμεση και αποτελεσματική ενημέρωση για την πορεία της επιχείρησης.

  Πλήρη κάλυψη εξωτερικών εργασιών, των αναγκών λογιστηρίου της επιχείρησης.

  Εργασίες σε Δ.Ο.Υ. που αφορούν ενάρξεις, μεταβολές, συγχωνεύσεις, διακοπές.

  Διαδικασίες για την ένταξη της επιχείρησης σε επιδοτούμενα προγράμματα Ο.Α.Ε.Δ.

  Διαδικασίες για την ένταξή σας σε επιδοτούμενα προγράμματα και επενδυτικά.

  Συμβουλευτικές διοικητικές υπηρεσίες business plan.

  Κατασκευή και φιλοξενία Ιστοσελίδων για την πλήρη ηλεκτρονική παρουσία σας στο
     διαδίκτυο, καθώς και εγκατάσταση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

 

Υπηρεσίες προς Φυσικά πρόσωπα - ιδιώτες

Μισθωτούς, Συνταξιούχους, Εισοδηματίες, κατοίκους εξωτερικού κ.λ.π.
 

  Πλήρης Φοροτεχνική υποστήριξη :

     - Συμβουλές σε θέματα : φορολογικά , ασφαλιστικά , συνταξιοδοτικά

  Σύνταξη και υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων , Δηλώσεων ακινήτων

  Πλήρη κάλυψη σε όλες τις εφαρμογές της Γ.Γ.Π.Σ. (TaxisNet)

     Μισθωτήρια, Πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ, Τέλη κυκλοφορίας, Ηλεκτρονικά παράβολα,

     Οικογενειακά επιδόματα (Α21), Επίδομα θέρμανσης, Ρύθμιση οφειλών, Εκκαθαριστικά

  Διεκπεραίωση παλαιών και εκκρεμών υποθέσεων σε δημόσιες υπηρεσίες :
     εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία, επιμελητήρια κ.λ.π.

 

Επίσης όλοι οι πελάτες μας έχουν την δυνατότητα καθημερινής τηλεφωνικής επικοινωνίας
μαζί μας για θέματα που εμπίπτουν της αρμοδιότητάς μας.

Στόχος μας είναι οι υπηρεσίες που παρέχουμε να είναι πάντοτε υψηλού επιπέδου και με
κριτήρια
το βαθμό πολυπλοκότητάς τους και το απαιτούμενο επίπεδο τεχνογνωσίας,
οι αμοιβές μας είναι πάντοτε λογικές.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση. 

Κλεάνθης Δικαίος - Μαρία Κουτσούκου
Λογιστές - Φοροτεχνικοί Σύμβουλοι

 

Ρωτήστε μας για περισσότερες λεπτομέρειες....
 

 

Διαβάστε επίσης....

 

 

  

    K.Dikaios Σύμβουλοι επιχειρήσεων - Λογιστικά - Φοροτεχνικά

    Δείτε εδώ που βρισκόμαστε   

Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία