Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

Θέματα Κατοίκων Εξωτερικού

 

 

 

 

  Βρίσκεστε Εδώ :   Αρχική  >  Ενημέρωση  >  Φορολογικά-Δηλώσεις  >  Κάτοικοι Εξωτερικού


Υπηρεσίες
για κατοίκους εξωτερικού

Κ.ΔΙΚΑΙΟΣ - Λογιστικό, Φοροτεχνικό γραφείο
οικονομικοί φοροτεχνικοί σύμβουλοι επιχειρήσεων


 


Κάτοικοι εξωτερικού: τι πρέπει να κάνουν και τι πρέπει να προσέξουν...


Μεταβολή στο Μητρώο της Δ.Ο.Υ.
 

  Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό υποβάλουν αίτηση
   
έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Μαρτίου του έτους που ακολουθεί το έτος
    αναχώρησης, στο Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. όπου είναι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
    ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

    Διαδικασία :

    Αίτηση (έντυπο A110),
    Έντυπο Δ210 συμπληρωμένο,
    Υπεύθυνη δήλωση για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου στην Ελλάδα,
    Υπεύθυνη δήλωση για την αποδοχή του φορολογικού εκπροσώπου στην Ελλάδα.

    Οι υπεύθυνες δηλώσεις με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους, ή μέσω gov.gr

Στο τέλος του άρθρου μας θα βρείτε όλα τα απαραίτητα έντυπα σε μορφή pdf.

   
    Παράλληλα, εφόσον διαθέτουν, συνυποβάλλουν και τα σχετικά δικαιολογητικά όπως περιγράφονται κατωτέρω.

  Τα προαναφερθέντα φυσικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν, το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του
    πρώτου δεκαήμερου του μηνός Σεπτεμβρίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης,
    τα εξής :

    α. Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνουν φορολογικοί κάτοικοι,
        από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικοί κάτοικοι αυτού του κράτους.

      
 Εάν οι φορολογούμενοι έχουν εγκατασταθεί σε κράτος με το οποίο υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
        Εισοδήματος (στο εξής ΣΑΔΦΕ) και εφόσον αποκτούν εισόδημα στη χώρα μας, μπορούν να προσκομίσουν, αντί της βεβαίωσης,
        την προβλεπόμενη Αίτηση για την Εφαρμογή της ΣΑΔΦΕ όπου είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας.   
      
 
ή  β. αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλαν στο άλλο κράτος

ή  γ. ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της σχετικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους.

    Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά από την αρμόδια φορολογική αρχή,
    τότε απαιτείται βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή με την οποία θα αποδεικνύεται
    ο ισχυρός δεσμός του φυσικού προσώπου με το άλλο κράτος.

  Για τα προβλεπόμενα έγγραφα απαιτείται επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.

    Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται οι προαναφερθείσες Αιτήσεις για την Εφαρμογή των ΣΑΔΦΕ, καθώς και τα πιστοποιητικά
    φορολογικής κατοικίας που εκδίδουν οι φορολογικές αρχές των ΗΠΑ και της Τουρκίας, στο πλαίσιο των ΣΑΔΦΕ που έχουν
    συναφθεί με τη χώρα μας.

 

   Μεγάλη προσοχή!!!  Εάν ο φορολογούμενος που κατοικεί στο εξωτερικό δεν έχει υποβάλει την
                                    αίτηση και εμφανίζεται ως κάτοικος Ελλάδας στα μητρώα της εφορίας,
                                    μπορεί να έρθει αντιμέτωπος με δυσάρεστες εκπλήξεις…

 

Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες που προσφέρουμε
¯¯¯¯

Η λογιστική εταιρεία Κ.Δικαίος accountants tax advisors έχοντας πολυετή εμπειρία σε όλο
το φάσμα της λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας, προσφέρει υπηρεσίες
υψηλού  επιπέδου.


 
Ετήσια Φορολογική δήλωση
 
Δηλώσεις ακίνητης περιουσίας
  Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης
  Συμβουλές σε θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης
  Διαδικασία μεταφοράς φορολογικής κατοικίας
  Διεκπεραίωση εργασιών σε Δημόσιες υπηρεσίες
  Εθνικό Κτηματολόγιο, δηλώσεις για όλη την Ελλάδα
  Εξειδικευμένες υπηρεσίες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας

 

 

Απαραίτητα έντυπα κατοίκων εξωτερικού
¯¯¯¯
Κατεβάστε στον υπολογιστή σας σε μορφή pdf :

  Έντυπο Α110

  Έντυπο Δ210

  Υπεύθυνη δήλωση ορισμού εκπροσώπου

  Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής εκπροσώπουΕίμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση

Κλεάνθης Δημ. Δικαίος
Λογιστής - Φοροτεχνικός Σύμβουλος

 
Ρωτήστε μας περισσότερα...
 

 

                                            Διαβάστε επίσης στο site μας:


                      

                                   

top page

 

 

     K.Dikaios - Οικονομικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία