Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση
Υπεραξία επιχείρησης

 

 

 

 

  Βρίσκεστε Εδώ :   Αρχική  >  Ενημέρωση  >  Θέματα εταιρειών  >  Υπεραξία μεταβίβασης επιχείρησης ή μεριδίων

 

ΠΟΛ.1013/29.1.2013

Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου, ράντας , για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων
που μεταβιβάζονται το έτος
 2013

Σχετικά με το παραπάνω θέμα και για την εφαρμογή της 1030366/1030/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003
Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κατά το έτος
 2012, σας γνωρίζουμε τα εξής :


1. Η Ετήσια εμπορική η επαγγελματική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 1
2.880  Ευρώ
  
 για τις επιχειρήσεις εμπορίας η παραγωγής αγαθών.
   
    Προκειμένου για επιχειρήσεις αποκλειστικά παροχής υπηρεσιών η αμοιβή αυτή προσαυξάνεται
    κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%)  και ανέρχεται στο ποσό των  16.744  Ευρώ.
   
    Για μεταβιβάσεις μεριδίων, μερίδων κ.λ.π. των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2  του Κ.Φ.Ε.
    ισχύουν όσα έχουν γίνει δεκτά με την 1058352/1219 /ΠΟΛ.1200/28.6.2000 διαταγή μας.

2. Το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας είναι  4,85%

3. Ο αντίστοιχος συντελεστής προσαρμογής από την οικεία ράντα 4,3474 ή κατά στρογγυλοποίηση 4,3.

4. Τα πιο πάνω ισχύουν για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται από την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου.
 


ΠΟΛ.1017/13.1.2012

Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου, ράντας , για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων
που μεταβιβάζονται το έτος
 2012

Σχετικά με το παραπάνω θέμα και για την εφαρμογή της 1030366/1030/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003
Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κατά το έτος
 2012, σας γνωρίζουμε τα εξής :


1. Η Ετήσια εμπορική η επαγγελματική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 13.
746  Ευρώ
  
 για τις επιχειρήσεις εμπορίας η
παραγωγής αγαθών.
   
    Προκειμένου για επιχειρήσεις αποκλειστικά παροχής υπηρεσιών η αμοιβή αυτή προσαυξάνεται
    κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%)  και ανέρχεται στο ποσό των  17.870  Ευρώ.
   
    Για μεταβιβάσεις μεριδίων, μερίδων κ.λ.π. των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2  του Κ.Φ.Ε.
    ισχύουν όσα έχουν γίνει δεκτά με την 1058352/1219 /ΠΟΛ.1200/28.6.2000 διαταγή μας.

2. Το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας είναι  4,85%

3. Ο αντίστοιχος συντελεστής προσαρμογής από την οικεία ράντα 4,3474 ή κατά στρογγυλοποίηση 4,3.

4. Τα πιο πάνω ισχύουν για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται από την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου.
 


ΠΟΛ.1017/26.1.2011

Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου, ράντας , για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων
που μεταβιβάζονται το έτος
 2011

Σχετικά με το παραπάνω θέμα και για την εφαρμογή της 1030366/1030/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003
Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κατά το έτος
 2011, σας γνωρίζουμε τα εξής :


1. Η Ετήσια εμπορική η επαγγελματική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 13.530
 Ευρώ
  
 για τις επιχειρήσεις εμπορίας η
παραγωγής αγαθών.
   
    Προκειμένου για επιχειρήσεις αποκλειστικά παροχής υπηρεσιών η αμοιβή αυτή προσαυξάνεται
    κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%)  και ανέρχεται στο ποσό των  17.589  Ευρώ.
   
    Για μεταβιβάσεις μεριδίων, μερίδων κ.λ.π των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2  του Κ.Φ.Ε.
    ισχύουν όσα έχουν γίνει δεκτά με την 1058352/1219 /ΠΟΛ.1200/28.6.2000 διαταγή μας.

2. Το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας είναι  4,85%

3. Ο αντίστοιχος συντελεστής προσαρμογής από την οικεία ράντα 4,3474 ή κατά στρογγυλοποίηση 4,3.

4. Τα πιο πάνω ισχύουν για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται από την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου.
 


ΠΟΛ.1009/26.1.2010

Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου, ράντας , για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων
που μεταβιβάζονται το έτος
 2010


Σχετικά με το παραπάνω θέμα και για την εφαρμογή της 1030366/1030/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003
Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κατά το έτος 2010, σας γνωρίζουμε τα εξής :


1. Η Ετήσια εμπορική η επαγγελματική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 13.530
 Ευρώ
  
 για τις επιχειρήσεις εμπορίας η
παραγωγής αγαθών.
    Προκειμένου για επιχειρήσεις αποκλειστικά παροχής υπηρεσιών η αμοιβή αυτή 
    προσαυξάνεται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).
    Για μεταβιβάσεις μεριδίων, μερίδων κ.λ.π των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2  του Κ.Φ.Ε.
    ισχύουν όσα έχουν γίνει δεκτά με την 1058352/1219 /ΠΟΛ.1200/28.6.2000 διαταγή μας.

2. Το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας είναι  0,91%

3. Ο αντίστοιχος συντελεστής προσαρμογής από την οικεία ράντα 4,8663 ή κατά στρογγυλοποίηση 4,9.

4. Τα πιο πάνω ισχύουν για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται από την έκδοση της παρούσας διαταγής


 

top page

 

 

     K.Dikaios - Σύμβουλοι επιχειρήσεων Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία