Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ( Ε.Λ.Π.)

 

 

 

 

  Βρίσκεστε Εδώ :   Αρχική  >  Ενημέρωση  >  Θέματα εταιρειών  >  Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα


Άρθρο

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014

Κλεάνθης Δημ. Δικαίος
Λογιστής - Φοροτεχνικός
 

 

Με το Νόμο 4308/2014 έρχονται στη ζωή μας τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)

Με λίγα λόγια αλλάζει ο τρόπος απεικόνισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των
εταιρειών Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.


Επίσης έχουν υποχρέωση να συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις και οι λοιπές επιχειρήσεις
δηλαδή Ο.Ε., Ε.Ε., ατομικές.

 

Οι υποχρεώσεις για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που πρέπει να τηρούνται, εξαρτώνται
πλέον με βάση την κατηγοριοποίηση των οντοτήτων και όχι της κατηγορίας βιβλίων που τηρούν.

Η Κατάταξη στην κάθε οντότητα γίνεται εφόσον κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού τους
υπερβαίνουν τα όρια των δύο τουλάχιστον εκ των τριών κριτηρίων.

Ανάλογα με την κατάταξη διαφοροποιούνται και οι υποχρεώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Παρακάτω παραθέτουμε χρηστικό πίνακα με τις κατηγορίες οντοτήτων.

 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Κριτήρια μεγέθους (κάλυψη 2 από τα 3)

 
Κατηγορία

1ο κριτήριο
Σύνολο Ενεργητικού
(ευρώ)

2ο κριτήριο
Καθαρός κύκλος εργασιών

(ευρώ)

3ο κριτήριο
Μέσος όρος εργαζομένων
(ετήσιες μονάδες)


Πολύ μικρές
(ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε.)
(άρθρου 1 παρ.2γ)
 


-
 
<= 1.500.000 -


Μικρές
*
(ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε.)
(άρθρου 1 παρ.2γ
 

- > 1.500.000 -


Πολύ μικρές
(άρθρου 1 παρ.2α και 2β)
 

<= 350.000 <= 700.000 <= 10


Μικρές
(άρθρου 1 παρ.2α και 2β)
 

<= 4.000.000 <= 8.000.000 <= 50


Μεσαίες
(όλες)
 

<= 20.000.000 <= 40.000.000 <= 250


Μεγάλες
(όλες)
 

<= 20.000.000 <= 40.000.000 > 250
 

Σημειώσεις : *  Οι μικρές του άρθρου 1 παρ 2γ (ΟΕ, ΕΕ, ατομικές, κλπ) παραμένουν μικρές εφόσον δεν υπερβαίνουν δύο
                             από τα κριτήρια προσωπικό 50 άτομα, σύνολο ενεργητικού 4.000.000 και κύκλος εργασιών 8.000.000.


Ο μέσος όρος εργαζομένων υπολογίζεται με το κριτήριο : Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.)
 


  


ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
 
Κατηγορία οντότητας

Καταστάσεις και πίνακες


Πολύ μικρές οντότητες
(άρθρου 1 παρ.2γ)
 


1. Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεως

2. Το Προσάρτημα (Σημειώσεις)
 


Πολύ μικρές οντότητες
(άρθρου 1 παρ. 2α
& 2β)
 


1. Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

2. Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεως

3. Το Προσάρτημα (Σημειώσεις)
 


Μικρές οντότητες
 


1.
 Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

2. Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεως

3. Το Προσάρτημα (Σημειώσεις)
 


Μεσαίες οντότητες
 


1.
 Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

2. Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεως

3. Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης

4. Το Προσάρτημα (Σημειώσεις)
 


Μεγάλες οντότητες
 


1.
 Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

2. Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεως

3. Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης

4. Την Κατάσταση Χρηματοροών

5. Το Προσάρτημα (Σημειώσεις)
 


 

 

 

 

Ρωτήστε μας για περισσότερες λεπτομέρειες
 


 
                

 

top page

 

 

     K.Dikaios - Οικονομικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία