Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες - Ι.Κ.Ε.

 

 

 

 

  Βρίσκεστε Εδώ :   Αρχική  >  Ενημέρωση  >  Θέματα εταιρειών  >  Τα νέα του γραφείου μας  >  Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες


ΙΚΕ - Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία


ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


Μεγάλη Προσφορά

για ίδρυση ΙΚΕ
by kdikaios.gr

  Πατήστε Εδώ

Κλεάνθης Δημ. Δικαίος                                                                                                         
Λογιστής - Φοροτεχνικός
σύμβουλος


Με το Νόμο 4072/2012 παρουσιάστηκε η νέα εταιρική μορφή επιχείρησης η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρεία ή το ακρονύμιο Ι.Κ.Ε.

Η Ι.Κ.Ε. ως κεφαλαιουχική μορφή εταιρίας ευθύνεται μόνη της και αυτοτελώς με την περιουσία της για τις εταιρικές
υποχρεώσεις και τα χρέη της, με εξαίρεση την ευθύνη που αναλαμβάνει ο εταίρος με εγγυητικές εισφορές.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της ΙΚΕ είναι το πρακτικά μηδενικό κεφάλαιο που απαιτείται
για τη σύστασή της και ανέρχεται στο ποσό του ενός (1) ευρώ.

Δηλαδή απαιτείται η συμμετοχή εταίρου με κεφαλαιακή εισφορά τουλάχιστον 1 ευρώ
και η λήψη τουλάχιστον ενός μεριδίου που αντιστοιχεί σε κεφαλαιακή εισφορά.

Ο εταίρος μπορεί να καλύψει την εισφορά του προς την ΙΚΕ ή με μετρητά ή 
με εισφορά σε είδος, εφόσον αυτή μπορεί να αποτιμηθεί.


ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας πρέπει να είναι υποχρεωτικά ορισμένου χρόνου.
Εάν δεν ορίζεται στο καταστατικό χρόνος, η εταιρεία διαρκεί 12 έτη.
Ο χρόνος μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων.


ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Την εταιρεία την διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι διαχειριστές και μόνο φυσικά πρόσωπα.
Οι διαχειριστές ευθύνονται προσωπικά και ποινικά απέναντι σε φορείς του Δημοσίου.

Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τους διαχειριστές 8 ημέρες πριν την πραγματοποίησή της και
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Άλλες καινοτομίες της ΙΚΕ είναι ότι η Συνέλευση μπορεί να γίνει με τηλεδιάσκεψη και ότι οι εταίροι ενημερώνονται
για την ημερομηνία διεξαγωγής της με
email.

Οι Διαχειριστές μπορεί να μην είναι εταίροι.


Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ)

Ίσως το πιο σημαντικό πλεονέκτημα της ΙΚΕ είναι ότι μόνο οι  διαχειριστές υπάγονται στην υποχρεωτική
ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. και όχι όλοι οι εταίροι της εταιρείας, κάτι το οποίο δεν ισχύει σε καμία άλλη
μορφή επιχείρησης (Α.Ε. , Ε.Π.Ε. , Ο.Ε. , Ε.Ε.).


ΙΔΡΥΣΗ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Η ίδρυσή της γίνεται από το Γ.Ε.ΜΗ.(Γενικό Εμπορικό Μητρώο).
Ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η σύστασή της είναι περίπου πέντε εργάσιμες ημέρες.

Το καταστατικό της ΙΚΕ καταρτίζεται με ιδιωτικό συμφωνητικό, χωρίς να απαιτείται παράσταση Δικηγόρου και Συμβολαιογράφου.
Συμμετοχή Συμβολαιογράφου χρειάζεται μόνο όταν το επιβάλλει ειδική διάταξη νόμου ή όταν εισφέρεται στην εταιρεία ακίνητο.
Επίσης τα έξοδα σύστασης είναι ελάχιστα γιατί δεν καταβάλλονται αμοιβές και τέλη δημοσίευσης στο ΦΕΚ Α.Ε. και Ε.Π.Ε.


ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ο νόμος παρέχει μεγάλη ελευθερία στους εταίρους αναφορικά με την επιλογή της επωνυμίας της ΙΚΕ που θέλουν να συστήσουν.
Μόνος περιορισμός, η αναφορά στο κείμενο της επωνυμίας των λέξεων
«Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία» ή σε συντομογραφία «Ι.Κ.Ε.».

Εάν η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη στην επωνυμία συμπεριλαμβάνονται οι λέξεις «Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία»
ή «Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.»

Όταν η επωνυμία αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα, τότε θα πρέπει να περιέχει τις λέξεις «Private Company» ή σε συντομογραφία «P.C.».


ΕΔΡΑ

Η ΙΚΕ έχει έδρα το Δήμο, που ορίζεται στο καταστατικό. Υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς της έδρας σε άλλο κράτος μέλος.
Επίσης, η ΙΚΕ διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο, εφόσον είναι καταχωρημένη στο ΓΕΜΗ, ακόμη και αν η καταστατική έδρα
βρίσκεται στο εξωτερικό. Επομένως, έχει τη δυνατότητα το κέντρο διοίκησής της να βρίσκεται σε άλλο κράτος πέραν της
Ελλάδος και να ιδρύει δευτερεύουσες εγκαταστάσεις στο εσωτερικό ή την αλλοδαπή.


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Απαραίτητη προϋπόθεση κατά τη σύσταση της ΙΚΕ είναι η ύπαρξη ιστοσελίδας (web site).Όλες οι μεταβολές και
λοιπές δημοσιεύσεις γίνονται σε αυτή, οπότε παύουν να δημοσιεύονται στο ΦΕΚ και στα λοιπά έντυπα μέσα.
Δηλαδή τροποποιήσεις καταστατικών, ετήσιοι ισολογισμοί κλπ δημοσιεύονται στην εταιρική ιστοσελίδα.

Είναι αυτονόητο ότι το κόστος σχεδόν μηδενίζεται.


ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η φορολογία των κερδών είναι 22% και των μερισμάτων 5%  (δείτε εδώ τους συντελεστές φορολογίας όλων των ετών).

Τηρεί βιβλία διπλογραφικά (Γ’ κατηγορίας).

Η απόδοση ΦΠΑ είναι μηνιαία.


ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΩΝ

Οι ενδοεταιρικές διαφορές (δηλαδή οι διαφορές των εταίρων μεταξύ τους ή μεταξύ εταίρων και του νομικού προσώπου της εταιρίας)
υπάγονται στην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου της έδρας της ΙΚΕ, δικάζονται δε με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.
Πρόκειται για σύντομη διαδικασία που παρέχει παράλληλα στο δικαστή ευχέρεια κινήσεων μεγαλύτερη από αυτή της τακτικής διαδικασίας
(όπου ο δικαστής αρκείται στο αποδεικτικό υλικό που οι διάδικοι εισφέρουν στη δίκη).
Αντίθετα, οι διαφορές μεταξύ της ΙΚΕ ή των εταίρων της για υποθέσεις της ΙΚΕ με τρίτους υπάγονται στην τακτική διαδικασία.

Ο νόμος επιτρέπει στο καταστατικό να προβλέπει την υποβολή των ενδοεταιρικών διαφορών μεταξύ των εταίρων
ή μεταξύ των εταίρων και της ΙΚΕ σε διαιτησία. Ο νομοθέτης είναι φανερό πως θέλει να απαλλάξει τους εταίρους
από το βάρος μακροχρόνιων και πολυέξοδων δικαστικών αγώνων για εσωτερικά θέματα της ΙΚΕ.


ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

Τέλος η βασική καινοτομία της ΙΚΕ είναι η αποσύνδεση της εταιρικής συμμετοχής και των μεριδίων από το κεφάλαιο.
Ενώ δηλαδή στις κλασικές περιπτώσεις της Α.Ε. και της ΕΠΕ οι μετοχές και τα εταιρικά μερίδια αποτελούν τμήμα του
κεφαλαίου και προσδιορίζουν το μέγεθος της συμμετοχής καθενός, ανάλογα με τον αριθμό μεριδίων που  κατέχει, 
στην ΙΚΕ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Τα εταιρικά μερίδια ανάγονται όχι αποκλειστικά στο κεφάλαιο,
ως μοναδικό παρονομαστή, αλλά σε έναν ευρύτερο παρονομαστή, που αποτελείται από την αξία του συνόλου των εισφορών.
Επίσης η αποτίμηση σε είδος γίνεται από τους ίδιους τους εταίρους.
Αυτό είναι ίσως το βασικότερο χαρακτηριστικό της  νέας εταιρικής μορφής.

Προς κατανόηση παραθέτουμε παράδειγμα

Κεφάλαιο – κεφαλαιακές εισφορές (εισφορά μετρητών ή σε είδος)         = 9.000
Εξωκεφαλαιακές εισφορές (εισφορά σε παροχή εργασίας)                    = 4.000
Εγγυητικές  εισφορές
(εισφορά σε ανάληψη ευθύνης έναντι των τρίτων για χρέη της εταιρείας)= 7.500

Εταιρικά μερίδια :
Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων είναι 20.500, αξίας 1 ευρώ το καθένα.


Δηλαδή :

Το κεφάλαιο (μετρητά) είναι διαιρούμενο σε 9.000 εταιρικά μερίδια
Εξωκεφαλαιακές εισφορές είναι διαιρούμενες σε 4.000 εταιρικά μερίδια
Εγγυητικές εισφορές είναι διαιρούμενες σε 7.500 εταιρικά μερίδια

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: 

Η Ι.Κ.Ε.ήρθε να αντικαταστήσει την Ε.Π.Ε. και παράλληλα να αποτελέσει τον ενδιάμεσο εταιρικό τύπο μεταξύ Ο.Ε., Ε.Ε. και Α.Ε.

Συστήνεται και λειτουργεί με το μικρότερο δυνατό κόστος.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης θεωρεί ότι είναι η πιο επιτυχής νομική μορφή επιχείρησης,
καθώς ο ρυθμός που συστήνονται οι ΙΚΕ είναι πολύ μεγάλος.

Βάσει των ποσοστών που δίνει το Υπουργείο σήμερα, η ΙΚΕ υπερισχύει ακόμα και των Ο.Ε.
Στον σχετικό πίνακα ακολουθούν οι Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Α.Ε.

 

Μεγάλη Προσφορά του γραφείου μας για ίδρυση ΙΚΕ
Πλήρης κάλυψη όλων των διαδικασιών έναρξης εργασιών
Σύνταξη Καταστατικού

Ίδρυση

Ιστοσελίδα

με κατάληξη ονόματος (.
gr / .eu / .com), κατασκευή, φιλοξενία, λογότυπο

 

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα

τηλ.: 210 97 65 160

top page

 

 

     K.Dikaios - Οικονομικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία