Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

Απόδειξη δαπάνης - Τίτλος κτήσης

 

 

 

 

  Βρίσκεστε Εδώ :   Αρχική  >  Ενημέρωση  >  Θέματα εταιρειών  >  Απόδειξη δαπάνης

Τίτλος κτήσης - απόδειξη δαπάνης

 

Η απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης, με βάση τις φορολογικές διατάξεις, είναι όταν μία επιχείρηση

έχει συναλλαγές (αγορές αγαθών και λήψεις υπηρεσιών) με φυσικά πρόσωπα, μη υπόχρεα

τήρησης βιβλίων και στοιχείων, δηλαδή με ιδιώτες οι οποίοι δεν έχουν κάνει έναρξη εργασιών στην Δ.Ο.Υ.

Από 1.1.2014 αντί της έκδοσης στοιχείου με τίτλο : «Απόδειξη Δαπάνης», οι επιχειρήσεις συντάσσουν

στοιχείο με τίτλο : «Τίτλος Κτήσης».

Επίσης ως «Τίτλος Κτήσης», μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενδεικτικά ένα συμφωνητικό, μια υπεύθυνη δήλωση.

Ενδεικτικές περιπτώσεις για τις οποίες εκδίδεται τίτλος κτήσης :

σε περιστασιακά απασχολούμενους, εισηγητές σεμιναρίων, συγγραφείς.

Σε ότι αφορά τα λειτουργικά έξοδα είναι οι χορηγήσεις δειγμάτων, έξοδα κίνησης σε προσωπικό και άλλα.

 

Φορολογία και ασφαλιστικές εισφορές Ε.Φ.Κ.Α.
 

  Επί της αμοιβής γίνεται παρακράτηση φόρου 20% και χαρτόσημο 3,6%

    (αποδίδεται στη Δ.Ο.Υ. την τελευταία ημέρα του μεθεπόμενου μήνα της έκδοσης του τίτλου κτήσης μήνα).

•  Επί της αμοιβής γίνεται παρακράτηση ΕΦΚΑ 20,28% (μετά την αφαίρεση του φόρου και του χαρτοσήμου)

    (αποδίδεται στον Ε.Φ.Κ.Α. την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της έκδοσης του τίτλου κτήσης μήνα με ΑΠΔ).

•  Ο Ε.Φ.Κ.Α. υπολογίζεται από 01/01/2019 (αναμονή ερμηνευτικής).

 

Παράδειγμα :

       Eπιχείρηση εκδίδει Τίτλο κτήσης 1.000 ευρώ με ημερομηνία 15/01/2019
      
       Πα
ρακράτηση φόρου 20% = 200  +  Χαρτόσημο 3,6% = 36

     
  ΕΦΚΑ 20,28% = 154,94 ( 1.000 – 200 36 = 764 Χ 20,28% )

       H επιχείρηση θα αποδώσει :

       στην Δ.Ο.Υ. μέχρι 31/03/2019 το ποσό των Ευρώ 236

       στον ΕΦΚΑ μέχρι 28/02/2019 το ποσό των Ευρώ 154,94

       Άρα καθαρό εισπρακτέο ποσό = 609,06 ευρώ

 

Παρατηρήσεις

Τα εισοδήματα του τίτλου κτήσης για τον ιδιώτη, φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα,

   δηλαδή με την κλίμακα των επαγγελματιών.

Από τον φόρο που θα προκύψει βάσει της ετήσιας φορολογικής δήλωσης (Ε1),

   συμψηφίζεται η παρακράτηση φόρου 20% (στο ανωτέρω παράδειγμα το ποσό των 200 Ευρώ).


Η επιχείρηση έχει υποχρέωση να εκδώσει Βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα.Συντάκτης

Κλεάνθης Δημ. Δικαίος
Λογιστής - Φοροτεχνικός
σύμβουλος

Πηγές :  Νόμος 4093/2012, (ΚΦΑΣ) Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών πρώην ΚΒΣ

 


 

  

Ρωτήστε μας για περισσότερες λεπτομέρειες
 


 
                

 

top page

 

 

     K.Dikaios - Οικονομικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία