Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση
ΚΛΙΜΑΚΕΣ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

 

 

 

  Βρίσκεστε Εδώ :   Αρχική  >  Ενημέρωση  >  Φορολογία εισοδήματος  >  Φορολογικό έτος 2015

  Φορολογικό έτος - εισοδήματα 2015


Κατεβάστε από εδώ τα έντυπα δηλώσεων
2016

    on line εφαρμογή σε XL υπολογισμού φόρου 2016  


   Επέλεξε από τα παρακάτω  

 
 1.  Φορολογικοί συντελεστές Μισθωτών και συνταξιούχων
 2.  Φορολογικοί συντελεστές φυσικών προσώπων από εκμίσθωση ακινήτων
 3.  Φορολογικοί συντελεστές Ελεύθερων επαγγελματιών - ατομικών επιχειρήσεων
 4.  Φορολογικοί συντελεστές ΝΕΩΝ Ελεύθ.επαγγελματιών - ατομικών επιχειρήσεων
 5.  Φορολογικοί συντελεστές εταιρειών
 6.  Συντελεστές Παρακρατούμενων φόρων
 7 Προκαταβολή φόρου
 8.  Ειδική Εισφορά αλληλεγγύης


 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Κλιμάκιο
εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής
%

Φόρος
κλιμακίου
(ευρώ)

Σύνολο

Εισοδήματος (ευρώ)

Φόρου (ευρώ)

25.000

22%

5.500

25.000

5.550

17.000

32%

5.440

42.000

10.940

Άνω 42.000

42%

     
         


Ο φόρος που προκύπτει με βάση την κλίμακα μειώνεται :

α)  Για εισόδημα μέχρι 21.000 ευρώ κατά 2.100 ευρώ.
     Εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος των 2.100 ευρώ το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του φόρου.

β) Για εισόδημα πάνω από 21.000 ευρώ το ποσό της μείωσης περιορίζεται κατά 100 ευρώ ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος
    και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 2.100 ευρώ.

    Το ποσό του φόρου που προκύπτει μειώνεται κατά ποσοστό 10%

  α) Των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων
      που τον βαρύνουν κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από  ασφαλιστικά ταμεία ή και ασφαλιστικές εταιρείες.
      Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.
 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
 


Εισόδημα από το πρώτο  Euro
 

Αξιωματικοί Εμπορικού Ναυτικού
 
15%
Κατώτερο πλήρωμα Εμπορικού Ναυτικού 10%


top page

 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

Συντελεστές Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων από εκμίσθωση ακινήτων

Κλιμάκιο
εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής
%

Φόρος
κλιμακίου
(ευρώ)

Σύνολα  Εισοδήματος (ευρώ)

Σύνολα  Φόρου    (ευρώ)

12.000

11%

1.320

12.000

1.320

Άνω 12.000

33%

     


Από 1/1/2015 εάν το ετήσιο εισόδημα από ακίνητα
είναι μεγαλύτερο του 50% του συνόλου των εισοδημάτων,

τότε εφόσον τα τεκμήρια διαβίωσης είναι μεγαλύτερα του δηλωθέντος εισοδήματος, το τεκμαρτό αυτό εισόδημα θα φορολογείται ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ και
με συντελεστή 33% πάνω από τα 50.000 ευρώ.

 

 

top page

 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

 

Συντελεστές Φορολογίας Εισοδήματος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ατομικές επιχειρήσεις)

Κλιμάκιο
εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής
%

Φόρος
κλιμακίου
(ευρώ)

Σύνολα  Εισοδήματος (ευρώ)

Σύνολα  Φόρου    (ευρώ)

50.000

26%

13.000

50.000

13.000

Άνω  50.000

33%

     
         
ΑΓΡΟΤΕΣ

13%

     

 

top page

 

 

Συντελεστές Φορολογίας Εισοδήματος  ΝΕΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Κλιμάκιο
εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής
%

Φόρος
κλιμακίου
(ευρώ)

Σύνολα  Εισοδήματος (ευρώ)

Σύνολα  Φόρου    (ευρώ)

10.000

13%

1.300

10.000

1.300

40.000

26%

10.400 50.000 11.700
Άνω  50.000

33%

     

Νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες ή ατομικές επιχειρήσεις θεωρούνται :
Όσοι έχουν κάνει
έναρξη εργασιών την 1.1.2013 και για τα 3 πρώτα έτη λειτουργίας τους.

top page

 

                                   

                                ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

ΕΙΔΟΣ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Ο.Ε. , Ε.Ε. με απλογραφικά βιβλία (Β' κατηγορίας) κέρδη έως 50.000 : 26%

κέρδη άνω 50.000 : 33%
Ο.Ε. , Ε.Ε. με διπλογραφικά βιβλία (Γ' κατηγορίας) 29%
Α.Ε. , Ε.Π.Ε. , Ι.Κ.Ε. 29%
ΤΡΑΠΕΖΕΣ 29%
Αγροτικοί συνεταιρισμοί και ομάδες παραγωγών 13%
Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα,
σωματεία και ιδρύματα
29%
Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών

με απλογραφικά βιβλία (Β' κατηγορίας)
κέρδη έως 50.000 : 26%

κέρδη άνω 50.000 : 33%
Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών

με διπλογραφικά βιβλία (Γ' κατηγορίας)
29%
Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές
ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς


με απλογραφικά βιβλία (Β' κατηγορίας)
κέρδη έως 50.000 : 26%

κέρδη άνω 50.000 : 33%
Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές
ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς


με διπλογραφικά βιβλία (Γ' κατηγορίας)
29%
Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών και λοιπών
(στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)

με απλογραφικά βιβλία (Β' κατηγορίας)
κέρδη έως 50.000 : 26%

κέρδη άνω 50.000 : 33%
Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών και λοιπών
(στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)

με διπλογραφικά βιβλία (Γ' κατηγορίας)
29%
Λοιπές εταιρείες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω

με απλογραφικά βιβλία (Β' κατηγορίας)
κέρδη έως 50.000 : 26%

κέρδη άνω 50.000 : 33%
Λοιπές εταιρείες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω

με διπλογραφικά βιβλία (Γ' κατηγορίας)
29%

 

top page

 


ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ

 


Συντελεστές Παρακρατούμενων Φόρων
 


10%
 

Διανεμόμενα κέρδη εταιρειών (Με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων)


40%
 

Αμοιβές Δ.Σ.  


40%
 
Αμοιβές εταίρων Ε.Π.Ε.

3%
 
Εργολάβων τεχνικών έργων

20%
 
Αμοιβές για :  Τεχνικές υπηρεσίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες κ.λ.π.

1%, 4%, 8%
 
Πωλήσεις σε φορείς γενικής κυβέρνησης (Δημόσιο κ.λ.π.)

15%
 
Τόκοι

 

top page

 


   ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ  ΦΟΡΟΥ  ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 

ΕΙΔΟΣ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Φυσικά Πρόσωπα
(ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες)

75%

ΑΓΡΟΤΕΣ 75%
Α.Ε. , Ε.Π.Ε. , Ι.Κ.Ε. 100%
ΤΡΑΠΕΖΕΣ 100%
Προσωπικές  εταιρείες  (Ο.Ε. , Ε.Ε.) 75%
Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα,
σωματεία, ιδρύματα
75%
Συνεταιρισμοί  και  ενώσεις  αυτών 100%
Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή
μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς
75%
Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών 75%
Λοιπές κοινοπραξίες
(στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)
100%
Λοιπές εταιρείες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω 100%

Από 1/1/2016 και μετά, η προκαταβολή για όλους θα είναι 100%


 

top page

 

 

   ΕΙΔΙΚΗ  ΕΙΣΦΟΡΑ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ατομικό Εισόδημα έως 12.000 €

0%

Ατομικό Εισόδημα από 12.001 έως 20.000 € 0,7%
Ατομικό Εισόδημα από 20.001 έως 30.000 € 1,4%
Ατομικό Εισόδημα από 30.001 έως 50.000 € 2%
Ατομικό Εισόδημα από 50.001 έως 100.000 € 4%
Ατομικό Εισόδημα από 100.001 έως 500.000 € 6%
Ατομικό Εισόδημα από 500.001 και άνω 8%

Η εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται στο σύνολο του ατομικού εισοδήματος

 

top page

 

 

 

 

 

 

     K.Dikaios - Συντελεστές φορολογίας εισοδημάτων Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία