Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ,  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ   ΕΣΠΑ - ΟΑΕΔ

 

 

 

 

  Βρίσκεστε Εδώ :   Αρχική  >  Ενημέρωση  >  Προγράμματα επιδοτήσεων  >  Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ


 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  11-02-2016
 

 

Σχεδιάζουμε και υποστηρίζουμε τη
χρηματοδότησή σου από το νέο ΕΣΠΑ
με υπευθυνότητα και αξιοπιστία.

Αιτήσεις ηλεκτρονικά, από πιστοποιημένους χρήστες
 
Κωδικός δράσης Ημερομηνία
Έναρξης
Ημερομηνία
Λήξης
Ημερομηνία έναρξης
επιλεξιμότητας
δαπανών
04 07 - 04 - 2016 08 - 07 - 2016 11 - 02 - 2016
<<Πρόγραμμα Αναβάθμισης πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων
για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
>>

    
    
Για τις εξής περιφέρειες :

     1.  Αττικής, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου

     2.  Κρήτη, Ιόνια νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος. 

 

Ωφελούμενοι

Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς,
οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.
ή
Νέες επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς και δεν εμπίπτουν
στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.
 

 

Οικονομικά
στοιχεία

Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 15.000€ έως 200.000€

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά
10 μονάδες και γίνεται 50% μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.
 

 

Επιλέξιμες
κατηγορίες
(ΚΑΔ)      

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που θα επιχορηγηθούν θα ορισθούν
στην πρόσκληση του προγράμματος.

 

 

Επιλέξιμες
δαπάνες

Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών :

  Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα – Εξοπλισμός

  Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος

  Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης

  Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας
    σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη
    μεταφορά τεχνογνωσίας.

  Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού
    ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint-Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες.

  Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα.

  Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11.02.2016

 

 

Προϋποθέσεις
συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι :

  Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να επενδύσουν σε συγκεκριμένη περιφέρεια.

  Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές :
       Ανώνυμη εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη ή Ετερόρρυθμη εταιρεία,
       Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία και ατομικές επιχειρήσεις.

  Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

  Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

•  Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση,
    συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000
    ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος
    και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

 

 

 
Σχεδιάζουμε και υποστηρίζουμε
τη χρηματοδότησή σου από το νέο ΕΣΠΑ
με υπευθυνότητα και αξιοπιστία.
 
   

Ρωτήστε μας για περισσότερες λεπτομέρειες
 

  
 

                 

 

top page

 

 

     K.Dikaios - Οικονομικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία