Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ,  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ   ΕΣΠΑ - ΟΑΕΔ

 

 

 

 

  Βρίσκεστε Εδώ :   Αρχική  >  Ενημέρωση  >  Προγράμματα επιδοτήσεων  >  Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ


 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  11-02-2016
 

 

Σχεδιάζουμε και υποστηρίζουμε τη
χρηματοδότησή σου από το νέο ΕΣΠΑ
με υπευθυνότητα και αξιοπιστία.

Αιτήσεις ηλεκτρονικά, από πιστοποιημένους χρήστες
 
Κωδικός δράσης Ημερομηνία
Έναρξης
Ημερομηνία
Λήξης
Ημερομηνία έναρξης
επιλεξιμότητας
δαπανών
05 17 - 03 - 2016 27 - 04 - 2016 17 - 03 - 2016
     << Πρόγραμμα Νεοφυής Επιχειρηματικότητα >>


    
Για τις εξής περιφέρειες :

     1.  Αττικής, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου

     2.  Κρήτη, Ιόνια νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος. 

 

Ωφελούμενοι

Το πρόγραμμα αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Στοχεύει στην  δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης.

Μπορούν να συμμετέχουν

Ανεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.

Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

 

Οικονομικά
στοιχεία

Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 15.000€ έως 60.000€

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

 

Επιδοτούνται
για :
 

Τη σύσταση επιχείρησης στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας

  Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

  Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

  Υλικά / Κατασκευές

  Εφοδιαστική Αλυσίδα

  Ενέργεια

  Περιβάλλον

  Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

  Υγεία-Φάρμακα. 

Επιλέξιμες εταιρικές μορφές

Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιριστική Επιχείρηση.
 
Η Α.Ε. δεν είναι επιλέξιμη εταιρική μορφή για τη δράση.
 

 

Επιλέξιμες
δαπάνες

Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών :

  Αγορά εξοπλισμού (μέχρι 40% του π/υ επενδυτικού σχεδίου)

  Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες τηλεφωνίας)

  Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη)

  Υπηρεσίες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες 

  Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις

  Αποσβέσεις παγίων

  Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού

  Προμήθεια αναλωσίμων

  Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων)

  Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις

  Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο
    τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 17.03.2016

 

 

Προϋποθέσεις
συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι :

Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν: 
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012
 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.

 

ΔΕΝ
Επιδοτούνται
 

Στο πρόγραμμα δεν μπορούν να υπαχθούν :

  Όσα επαγγέλματα απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές.

  Επιχειρήσεις χωματουργικών εργασιών, περίπτερα, φαρμακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν
    αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. – 6 π.μ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν
    ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (όπως νυκτερινά κέντρα διασκέδασης), τυχερά,
    ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών.

  Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της μαζικής εστίασης.

  Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού.

  Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο.

  Πλανόδιες επιχειρήσεις.

  Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.).

   

 

 
Σχεδιάζουμε και υποστηρίζουμε
τη χρηματοδότησή σου από το νέο ΕΣΠΑ
με υπευθυνότητα και αξιοπιστία.
 
   

Ρωτήστε μας για περισσότερες λεπτομέρειες
 

  
 

                 

 

top page

 

 

     K.Dikaios - Οικονομικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία