Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ,  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ   ΕΣΠΑ - ΟΑΕΔ

 

 

 

 

  Βρίσκεστε Εδώ :   Αρχική  >  Ενημέρωση  >  Προγράμματα επιδοτήσεων  >  Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ


 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  11-02-2016
 

 

Σχεδιάζουμε και υποστηρίζουμε τη
χρηματοδότησή σου από το νέο ΕΣΠΑ
με υπευθυνότητα και αξιοπιστία.

Αιτήσεις ηλεκτρονικά, από πιστοποιημένους χρήστες
 
Κωδικός δράσης Ημερομηνία
Έναρξης
Ημερομηνία
Λήξης
Ημερομηνία έναρξης
επιλεξιμότητας
δαπανών
06 29 - 03 - 2016 04 - 07 - 2016 11 - 02 - 2016
<< Πρόγραμμα Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους
και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών
>>


     Για τις εξής περιφέρειες :

     1.  Αττικής, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου

     2.  Κρήτη, Ιόνια νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος. 

 

Ωφελούμενοι

Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς,
οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.
ή
Νέες επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς και δεν εμπίπτουν
στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.
 

 

Οικονομικά
στοιχεία

Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 15.000 € έως 150.000 €

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά
10 μονάδες και γίνεται 50% μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.
 

 

Επιλέξιμες
δαπάνες

Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών :

  Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα – Εξοπλισμός

  Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος

  Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης

  Αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα, σκάφη θαλάσσης χωρίς πλήρωμα και ποδηλάτων κάθε μορφής που  
   
προορίζονται προς εκμίσθωση ως εξοπλισμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις σχετικές
    δραστηριότητες.

  Μεταφορικά Μέσα επαγγελματικής χρήσης, είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης, τουλάχιστον 9 θέσεων

  Δαπάνες προβολής – προώθησης

  Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11.02.2016

 

 

Προϋποθέσεις
συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι :

  Σε επιχειρήσεις με τρείς ή περισσότερες χρήσεις, απαιτείται η επιχείρηση να απασχολεί
     κατά μ.ο. την τριετία 2013-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

  Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται, κατά μ.ο. την διετία 2014-2015 τουλάχιστον
    μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

  Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να επενδύσουν σε συγκεκριμένη περιφέρεια.

  Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές :
       Ανώνυμη εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη ή Ετερόρρυθμη εταιρεία,
       Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία και ατομικές επιχειρήσεις.

  Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

  Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

•  Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει,
    συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή την δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000
   
μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).

 

 

 
Σχεδιάζουμε και υποστηρίζουμε
τη χρηματοδότησή σου από το νέο ΕΣΠΑ
με υπευθυνότητα και αξιοπιστία.
 
   

Ρωτήστε μας για περισσότερες λεπτομέρειες
 

  
 

                 

 

top page

 

 

     K.Dikaios - Οικονομικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία