Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ,  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ   ΕΣΠΑ

 

 

 

 

  Βρίσκεστε Εδώ :   Αρχική  >  Ενημέρωση  >  Προγράμματα επιδοτήσεων  >  Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ 
 
 
Κωδικός δράσης Ημερομηνία
Έναρξης
Ημερομηνία
Λήξης
Σχετικά αρχεία
00.01 19 - 10 - 2016 20 - 01 - 2017 Κατεβάστε από εδώ το έντυπο
<< Γενική  Επιχειρηματικότητα >>

    
Πληροφορίες προγράμματος

    

Δικαιούχοι

Ατομική επιχείρηση 

Εμπορική εταιρεία (Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Μ.Ε.Π.Ε, Α.Ε, Ι.Κ.Ε)

Συνεταιρισμοί

Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.)

Αγροτικοί συνεταιρισμοί (ΑΣ)

Ομάδες παραγωγών (ΟΠ)

Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ) 

Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις
   διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου

Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους εφόσον:

   α) δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού β) δεν έχει ανατεθεί από το κράτος     
       αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών γ) δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με
       δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 21

 

Επιλέξιμες
δαπάνες

Κτιριακές εγκαταστάσεις

Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου

Μηχανολογικός εξοπλισμός - τεχνικές (ειδικές) εγκαταστάσεις

Λοιπός εξοπλισμός

Μεταφορικά μέσα

Αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει την λειτουργία της 

Άυλα στοιχεία ενεργητικού

Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας 

Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες (μόνο για νέες ΜΜΕ)

Δαπάνες εκκίνησης (μόνο για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις)

  *Μεταφορικά μέσα που κινούνται εκτός του χώρου της μονάδας δεν είναι επιλέξιμα.
  *Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν αθροιστικά
   να υπερβούν το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων.
   Για τις ΜΜΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο 75%.

 

ΔΕΝ είναι
επιλέξιμες

δαπάνες

α. τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης,

β. η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων,

γ. η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός αν αποτελούν μέρος του ξενοδοχειακού εξοπλισμού,

δ. η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων. Σε περίπτωση αγοράς κτιριακών εγκαταστάσεων
    δεν μπορεί να ενισχυθεί το τμήμα της δαπάνης που αφορά στην αξία του οικοπέδου επί του οποίου
    αυτές έχουν ανεγερθεί,

ε. η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων

 

Είδος
Ενίσχυσης

Φοροαπαλλαγή

Leasing

Επιδότηση (70% των ανώτατων ποσοστών ενίσχυσης του Χ.Π.Ε (Χάρτης Περιφερειακής Ενίσχυσης)
   για τις Ειδικές Κατηγορίες Ενισχύσεων του Άρθρου 12. Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να εντάσσονται
   σε μία από τις εξής κατηγορίες:

·  να είναι εξωστρεφής,

·  να είναι καινοτόμες,

·  να προέρχονται από συγχώνευση,

·  να αύξησαν το προσωπικό κατά 10% την τελευταία 3ετία,

·  να είναι συνεταιρισμοί, Κοιν.Σ.ΕΠ, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών,
   Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις,

·  τα επενδυτικά σχέδια να υλοποιούνται σε κλάδο Τ.Π.Ε και αγροδιατροφής ως κύριο
   κλάδο δραστηριότητας τους,

·  να επιτυγχάνουν προστιθέμενη αξία όπως αυτή προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ,

·  επιχειρήσεις όπου το υπαγόμενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε ΒΕ.ΠΕ, Επιχειρηματικά  
  
Πάρκα, Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων  (Θ.Υ.Κ.Τ.) 

·  το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται στις ειδικές περιοχές, οι οποίες αναφέρονται στο σχετικό
   Παράρτημα του παρόντος νόμου

·  το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και  
  
μεταναστευτικές ροές και συγκεκριμένα: Αγαθονήσι, Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως, Λέρος,
   Λέσβος,Σάμος, Σύμη, Χίος.

Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

 

Προϋπο-
λογισμός
 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το έτος 2016 ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα
70.000.000 ευρώ που αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής
μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης προέρχονται από τον
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 80.000.000 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της
φορολογικής απαλλαγής.

 

 
Κωδικός δράσης Ημερομηνία
Έναρξης
Ημερομηνία
Λήξης
Σχετικά αρχεία
00.02 19 - 10 - 2016 20 - 01 - 2017 Κατεβάστε από εδώ το έντυπο
<< Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ >>
    
Πληροφορίες προγράμματος

    

Δικαιούχοι

Ατομική επιχείρηση 

Εμπορική εταιρεία (Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Μ.Ε.Π.Ε, Α.Ε, Ι.Κ.Ε)

Συνεταιρισμοί

Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.)

Αγροτικοί συνεταιρισμοί (ΑΣ)

Ομάδες παραγωγών (ΟΠ)

Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ) 

Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις
   διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου

Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους εφόσον:

   α) δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού β) δεν έχει ανατεθεί από το κράτος     
       αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών γ) δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με
       δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 21.


Ειδικότερα, δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων είναι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια: α) Είναι νέες. Για τις ανάγκες του παρόντος «Νέες ΜΜΕ» λογίζονται οι υπό σύσταση ή νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής δεν έχει παρέλθει επταετία από την ημερομηνία ίδρυσης που αναφέρεται στην καταχώρισή τους στο Γ.Ε.Μ.Η. ή στο οικείο μητρώο και δεν έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης, εκτός εάν η καθεμία από τις συγχωνευθείσες εμπίπτει στον περιορισμό της επταετίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως «Νέες ΜΜΕ», οι ΜΜΕ του προηγούμενου εδαφίου, οι οποίες ελέγχονται από μετόχους επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο, εφόσον δραστηριοποιούνται στην ίδια ή σε όμορες αγορές, β) δεν είναι συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις και επιπλέον δεν συνδέονται μέσω φυσικών προσώπων με μεγάλη επιχείρηση, ανεξαρτήτως αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται. Στις ομάδες φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού, προσμετρούνται επίσης και οι συγγενείς α’, β’ βαθμού και οι σύζυγοι αυτών. Δικαιούχοι για το παρόν καθεστώς είναι, επιπλέον, οι νέες ΜΜΕ στην εταιρική σύνθεση των οποίων μετέχουν και φυσικά πρόσωπα που διατηρούν μικρή ατομική επιχείρηση, εφόσον η τελευταία δεν είναι συνδεδεμένη ή συνεργαζόμενη με άλλες επιχειρήσεις.

 

 

Επιλέξιμες
δαπάνες

Κτιριακές εγκαταστάσεις

Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου

Μηχανολογικός εξοπλισμός - τεχνικές (ειδικές) εγκαταστάσεις

Λοιπός εξοπλισμός

Μεταφορικά μέσα

Αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει την λειτουργία της 

Άυλα στοιχεία ενεργητικού

Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας 

Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες (μόνο για νέες ΜΜΕ)

Δαπάνες εκκίνησης (μόνο για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις)

  *Μεταφορικά μέσα που κινούνται εκτός του χώρου της μονάδας δεν είναι επιλέξιμα.
  *Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν αθροιστικά
   να υπερβούν το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων.
   Για τις ΜΜΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο 75%.

 

 

ΔΕΝ είναι
επιλέξιμες
δαπάνες

α. τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης,

β. η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων,

γ. η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός αν αποτελούν μέρος του ξενοδοχειακού εξοπλισμού,

δ. η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων. Σε περίπτωση αγοράς κτιριακών εγκαταστάσεων
    δεν μπορεί να ενισχυθεί το τμήμα της δαπάνης που αφορά στην αξία του οικοπέδου επί του οποίου
    αυτές έχουν ανεγερθεί,

ε. η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων

 

Είδος
Ενίσχυσης

Φοροαπαλλαγή

Leasing

Επιδότηση (70% των ανώτατων ποσοστών ενίσχυσης του Χ.Π.Ε (Χάρτης Περιφερειακής Ενίσχυσης)
   για τις Ειδικές Κατηγορίες Ενισχύσεων του Άρθρου 12. Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να εντάσσονται
   σε μία από τις εξής κατηγορίες:

·  να είναι εξωστρεφής,

·  να είναι καινοτόμες,

·  να προέρχονται από συγχώνευση,

·  να αύξησαν το προσωπικό κατά 10% την τελευταία 3ετία,

·  να είναι συνεταιρισμοί, Κοιν.Σ.ΕΠ, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών,
   Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις,

·  τα επενδυτικά σχέδια να υλοποιούνται σε κλάδο Τ.Π.Ε και αγροδιατροφής ως κύριο
   κλάδο δραστηριότητας τους,

·  να επιτυγχάνουν προστιθέμενη αξία όπως αυτή προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ,

·  επιχειρήσεις όπου το υπαγόμενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε ΒΕ.ΠΕ, Επιχειρηματικά  
  
Πάρκα, Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων  (Θ.Υ.Κ.Τ.) 

·  το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται στις ειδικές περιοχές, οι οποίες αναφέρονται στο σχετικό
   Παράρτημα του παρόντος νόμου

·  το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και  
  
μεταναστευτικές ροές και συγκεκριμένα: Αγαθονήσι, Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως, Λέρος,
   Λέσβος,Σάμος, Σύμη, Χίος.

Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

 

Προϋπο-
λογισμός
 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το έτος 2016 ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα
100.000.000 ευρώ που αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής
μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης προέρχονται από τον
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 50.000.000 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της
φορολογικής απαλλαγής.

 

 
Κωδικός δράσης Ημερομηνία
Έναρξης
Ημερομηνία
Λήξης
Σχετικά αρχεία
00.03 19 - 10 - 2016 28 - 04 - 2017 Κατεβάστε από εδώ το έντυπο
<< Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού >>
    
Πληροφορίες προγράμματος

    

Δικαιούχοι

Ατομική επιχείρηση 

Εμπορική εταιρεία (Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Μ.Ε.Π.Ε, Α.Ε, Ι.Κ.Ε)

Συνεταιρισμοί

Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.)

Αγροτικοί συνεταιρισμοί (ΑΣ)

Ομάδες παραγωγών (ΟΠ)

Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ) 

Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις
   διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου

Επιχειρήσεις που λειτουργούν με την μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρησης
   τους στο ΓΕΜΗ

Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους εφόσον:

   α) δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού β) δεν έχει ανατεθεί από το κράτος     
       αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών γ) δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με
       δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 21.

 

Επιλέξιμες
δαπάνες

Μηχανολογικός εξοπλισμός

Μεταφορικά μέσα

Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού μονάδας που έχει παύσει την λειτουργία της 

 

  * Μεταφορικά μέσα που κινούνται εκτός του χώρου της μονάδας δεν είναι επιλέξιμα.
  * Επιβατικά αυτοκίνητα έως 6 θέσεων δεν είναι επιλέξιμα.

 

Είδος
Ενίσχυσης

Φοροαπαλλαγή

 

 

Προϋπο-
λογισμός
 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το έτος 2016 ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ και αφορά
το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

 

 
Κωδικός δράσης Ημερομηνία
Έναρξης
Ημερομηνία
Λήξης
Σχετικά αρχεία
00.04 19 - 10 - 2016 28 - 04 - 2017 Κατεβάστε από εδώ το έντυπο
<< Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους >>
    
Πληροφορίες προγράμματος

    

Δικαιούχοι

Ατομική επιχείρηση 

Εμπορική εταιρεία (Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Μ.Ε.Π.Ε, Α.Ε, Ι.Κ.Ε)

Συνεταιρισμοί

Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.)

Αγροτικοί συνεταιρισμοί (ΑΣ)

Ομάδες παραγωγών (ΟΠ)

Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ) 

Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις
   διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου

Επιχειρήσεις που λειτουργούν με την μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρησης
   τους στο ΓΕΜΗ

Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους εφόσον:

   α) δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού β) δεν έχει ανατεθεί από το κράτος     
       αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών γ) δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με
       δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 21

 

Επιλέξιμες
δαπάνες

Κτιριακές εγκαταστάσεις

Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου

Μηχανολογικός εξοπλισμός - τεχνικές (ειδικές) εγκαταστάσεις

Λοιπός εξοπλισμός

Μεταφορικά μέσα

Αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει την λειτουργία της 

Άυλα στοιχεία ενεργητικού

   * Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν αθροιστικά
     να υπερβούν το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων.
     Για τις ΜΜΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο 75%.

 

ΔΕΝ είναι
επιλέξιμες
δαπάνες

α. τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης,

β. η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων,

γ. η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός αν αποτελούν μέρος του ξενοδοχειακού εξοπλισμού,

δ. η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων. Σε περίπτωση αγοράς κτιριακών εγκαταστάσεων
    δεν μπορεί να ενισχυθεί το τμήμα της δαπάνης που αφορά στην αξία του οικοπέδου επί του οποίου
    αυτές έχουν ανεγερθεί,

ε. η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων

 

Είδος
Ενίσχυσης

Φοροαπαλλαγή

Leasing

Σταθεροποίηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος

 

Προϋπο-
λογισμός
 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το έτος 2016 ανέρχεται σε 100.000.000 ευρώ και αφορά το είδος
ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής και του οφέλους από την σταθεροποίηση του συντελεστή
φορολογίας εισοδήματος.

 

 

 


Χρήσιμος Οδηγός
Νέου Αναπτυξιακού Νόμου

πατήστε 

 
 
 
 
Σχεδιάζουμε και υποστηρίζουμε
τη χρηματοδότησή σου από το νέο ΕΣΠΑ
με υπευθυνότητα και αξιοπιστία.
 
   

Ρωτήστε μας για περισσότερες λεπτομέρειες
 

  
 

                 

 

top page

 

 

     K.Dikaios - Οικονομικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία