Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση
ΚΛΙΜΑΚΕΣ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

 

 

 

  Βρίσκεστε Εδώ :   Αρχική  >  Ενημέρωση  >  Φορολογία εισοδήματος  >  Φορολογικό έτος 2018


 Φορολογικό έτος
- εισοδήματα 2018


Κατεβάστε από εδώ τα έντυπα δηλώσεων
2019


 
Συντελεστές φορολογίας εισοδήματος
 και προκαταβολής φόρου δηλώσεων 2019
       
                                                                                                                                                      


   Επέλεξε από τα παρακάτω  
 

 1.  Φορολογικοί συντελεστές Μισθωτών, συνταξιούχων και αγροτών
 2.  Φορολογικοί συντελεστές φυσικών προσώπων από εκμίσθωση ακινήτων
 3.  Φορολογικοί συντελεστές Ελεύθερων επαγγελματιών - ατομικών επιχειρήσεων
 4 Φορολογικοί συντελεστές εταιρειών
 5 Συντελεστές Παρακρατούμενων φόρων
 6 Προκαταβολή φόρου
 7.  Ειδική Εισφορά αλληλεγγύης


 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ - ΑΓΡΟΤΩΝ (κατ' επάγγελμα αγρότες)

Κλιμάκιο
εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής
%

Φόρος
κλιμακίου
(ευρώ)

Σύνολο

Εισοδήματος (ευρώ)

Φόρου (ευρώ)

20.000

22%

4.400

20.000

4.400

10.000

29%

2.900

30.000

7.300

10.000

37%

3.700 40.000 11.000
Άνω 40.000 45%      

ή
 

Εισόδημα  (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής

0,00  έως  20.000,00

22%

20.000,01  έως  30.000,00

29%

30.000,01  έως  40.000,00

37%

Άνω  40.000,01 45%


Ο φόρος που προκύπτει με βάση την κλίμακα μειώνεται :

Για εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ ως εξής:

κατά 1.900 ευρώ χωρίς εξαρτώμενα τέκνα

κ
ατά 1.950 ευρώ με 1 εξαρτώμενο τέκνο

κ
ατά 2.000 ευρώ με 2 εξαρτώμενα τέκνα

κ
ατά 2.100 ευρώ με 3 εξαρτώμενα τέκνα και άνω


Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ανωτέρω ποσών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.


Για εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ
ως εξής:

Το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά δέκα (10) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος.

   
Πως διαμορφώνεται το αφορολόγητο


Με 0 τέκνα το αφορολόγητο είναι :   8.636,00 ευρώ

Με 1 τέκνο το αφορολόγητο είναι :   8.863,00 ευρώ

Με 2 τέκνα το αφορολόγητο είναι :   9.090,00 ευρώ

Με 3 τέκνα το αφορολόγητο είναι :   9.545,00 ευρώ


Μειώσεις φόρου μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών

Για να διατηρηθεί το αφορολόγητο στα εισοδήματα, απαιτείται να πραγματοποιηθούν
δαπάνες απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, ανάλογα
με το ύψος του εισοδήματος σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

 


Εισόδημα (σε ευρώ)
 

Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης
με ηλεκτρονική συναλλαγή
και κάρτες


1-10.000
 

10%


10.000,01-30.000
 

15%


30.000,01 και άνω
 

20% και μέχρι 30.000 ευρώ

 


Πατήστε ΕΔΩ να δείτε το σχετικό άρθρο για τη χρήση πλαστικού χρήματος

(ποιοί εξαιρούνται, τις κατηγορίες αποδείξεων κ.λ.π.) 
 

 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
 


Εισόδημα από το πρώτο  Euro
 

Αξιωματικοί Εμπορικού Ναυτικού
 
15%
Κατώτερο πλήρωμα Εμπορικού Ναυτικού 10%


top page

 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

Συντελεστές Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων από εκμίσθωση ακινήτων

Κλιμάκιο
εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής
%

Φόρος
κλιμακίου
(ευρώ)

Σύνολα  Εισοδήματος (ευρώ)

Σύνολα  Φόρου    (ευρώ)

12.000

15%

1.800

12.000

1.800

23.000

35%

8.050

35.000

9.850

35.001 & άνω

45%

     

ή
 

Εισόδημα  (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής

0,00  έως  12.000,00

15%

12.000,01  έως  35.000,00

35%

Άνω  35.000,01

45%


top page

 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ


 

Κλιμάκιο
εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής
%

Φόρος
κλιμακίου
(ευρώ)

Σύνολο

Εισοδήματος (ευρώ)

Φόρου (ευρώ)

20.000

22%

4.400

20.000

4.400

10.000

29%

2.900

30.000

7.300

10.000

37%

3.700 40.000 11.000
Άνω 40.000 45%      

ή
 

Εισόδημα  (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής

0,00  έως  20.000,00

22%

20.000,01  έως  30.000,00

29%

30.000,01  έως  40.000,00

37%

Άνω  40.000,01 45%


top page

 

 

                                   

                                ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

ΕΙΔΟΣ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Ο.Ε. , Ε.Ε.

με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία
29%
Α.Ε. , Ε.Π.Ε. , Ι.Κ.Ε. 29%
ΤΡΑΠΕΖΕΣ 29%
Αγροτικοί συνεταιρισμοί και ομάδες παραγωγών 13%
Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα,
σωματεία και ιδρύματα
29%
Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών

με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία
29%
Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές
ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς


με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία
29%
Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών και λοιπών
(στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)

με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία
29%
Λοιπές εταιρείες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω

με απλογραφικά και
διπλογραφικά βιβλία
29%

 

top page

 


ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ

 


Συντελεστές Παρακρατούμενων Φόρων
 


15%
 

Διανεμόμενα κέρδη εταιρειών (Με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων)


40%
 

Αμοιβές Δ.Σ.  


40%
 
Αμοιβές εταίρων Ε.Π.Ε.

3%
 
Εργολάβων τεχνικών έργων

20%
 
Αμοιβές για :  Τεχνικές υπηρεσίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες κ.λ.π.

1%, 4%, 8%
 
Πωλήσεις σε φορείς γενικής κυβέρνησης (Δημόσιο κ.λ.π.)

15%
 
Τόκοι

 

top page

 


 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ  ΦΟΡΟΥ  ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 

ΕΙΔΟΣ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Φυσικά Πρόσωπα
(ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες)

100%

ΑΓΡΟΤΕΣ 100%
Α.Ε. , Ε.Π.Ε. , Ι.Κ.Ε. 100%
ΤΡΑΠΕΖΕΣ 100%
Προσωπικές  εταιρείες  (Ο.Ε. , Ε.Ε.) 100%
Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα,
σωματεία, ιδρύματα
100%
Συνεταιρισμοί  και  ενώσεις  αυτών 100%
Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή
μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς
100%
Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών 100%
Λοιπές κοινοπραξίες
(στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)
100%
Λοιπές εταιρείες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω 100%

Η προκαταβολή μειώνεται 50% στα νέα νομικά πρόσωπα και νομικές
οντότητες κατά τα 3 πρώτα έτη από τη δήλωση έναρξης εργασιών τους.


 

top page

 

 

   ΕΙΔΙΚΗ  ΕΙΣΦΟΡΑ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ατομικό Εισόδημα έως 12.000 €

0%

Ατομικό Εισόδημα από 12.001 έως 20.000 € 2,20%
Ατομικό Εισόδημα από 20.001 έως 30.000 € 5,00%
Ατομικό Εισόδημα από 30.001 έως 40.000 € 6,50%
Ατομικό Εισόδημα από 40.001 έως 65.000 € 7,50%
Ατομικό Εισόδημα από 65.001 έως 220.000 € 9,00%
Ατομικό Εισόδημα από 220.001 και άνω 10,00%

Η εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται στο σύνολο του ατομικού εισοδήματος

 

 on line εφαρμογή σε XL υπολογισμού φόρου χρήσης 2018 

 

 

Ρωτήστε μας για περισσότερες λεπτομέρειες
 Συντάκτης

Κλεάνθης Δημ. Δικαίος
Λογιστής - Φοροτεχνικός Σύμβουλος

 

top page

 

Πηγές :  Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος  (νόμος 4172 / 2013)

 

 

 

 

     K.Dikaios - Συντελεστές φορολογίας εισοδήματος Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία