Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση
Κλίμακες και συντελεστές φορολογίας εισοδήματος φυσικών και εταιρειών

 

 

 

 

  Βρίσκεστε Εδώ :   Αρχική  >  Ενημέρωση  >  Φορολογία εισοδήματος  >  Φορολογικό έτος 2019


 Φορολογικό έτος
- εισοδήματα 2019


Κατεβάστε από εδώ τα έντυπα δηλώσεων
2020


 
Συντελεστές φορολογίας εισοδήματος
 και προκαταβολής φόρου δηλώσεων 2020
       
                                                                                                                                                      


   Επέλεξε από τα παρακάτω  
 

 1.  Φορολογικοί συντελεστές Μισθωτών, συνταξιούχων και αγροτών
 2.  Φορολογικοί συντελεστές φυσικών προσώπων από εκμίσθωση ακινήτων
 3.  Φορολογικοί συντελεστές Ελεύθερων επαγγελματιών - ατομικών επιχειρήσεων
 4 Φορολογικοί συντελεστές εταιρειών
 5 Συντελεστές Παρακρατούμενων φόρων
 6 Προκαταβολή φόρου
 7.  Ειδική Εισφορά αλληλεγγύης


 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ - ΑΓΡΟΤΩΝ (κατ' επάγγελμα αγρότες)

Κλιμάκιο
εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής
%

Φόρος
κλιμακίου
(ευρώ)

Σύνολο

Εισοδήματος (ευρώ)

Φόρου (ευρώ)

20.000

22%

4.400

20.000

4.400

10.000

29%

2.900

30.000

7.300

10.000

37%

3.700 40.000 11.000
Άνω 40.000 45%      

ή
 

Εισόδημα  (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής

0,00  έως  20.000,00

22%

20.000,01  έως  30.000,00

29%

30.000,01  έως  40.000,00

37%

Άνω  40.000,01 45%


Ο φόρος που προκύπτει με βάση την κλίμακα μειώνεται :

Για εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ ως εξής:

κατά 1.900 ευρώ χωρίς εξαρτώμενα τέκνα

κ
ατά 1.950 ευρώ με 1 εξαρτώμενο τέκνο

κ
ατά 2.000 ευρώ με 2 εξαρτώμενα τέκνα

κ
ατά 2.100 ευρώ με 3 εξαρτώμενα τέκνα και άνω


Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ανωτέρω ποσών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.


Για εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ
ως εξής:

Το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά δέκα (10) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος.

   
Πως διαμορφώνεται το αφορολόγητο


Με 0 τέκνα το αφορολόγητο είναι :   8.636,00 ευρώ

Με 1 τέκνο το αφορολόγητο είναι :   8.863,00 ευρώ

Με 2 τέκνα το αφορολόγητο είναι :   9.090,00 ευρώ

Με 3 τέκνα το αφορολόγητο είναι :   9.545,00 ευρώ


Μειώσεις φόρου μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών

Για να διατηρηθεί το αφορολόγητο στα εισοδήματα, απαιτείται να πραγματοποιηθούν
δαπάνες απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, ανάλογα
με το ύψος του εισοδήματος σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

 


Εισόδημα (σε ευρώ)
 

Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης
με ηλεκτρονική συναλλαγή
και κάρτες


1-10.000
 

10%


10.000,01-30.000
 

15%


30.000,01 και άνω
 

20% και μέχρι 30.000 ευρώ

 


Πατήστε ΕΔΩ να δείτε το σχετικό άρθρο για τη χρήση πλαστικού χρήματος

(ποιοί εξαιρούνται, τις κατηγορίες αποδείξεων κ.λ.π.) 
 

 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
 


Εισόδημα από το πρώτο  Euro
 

Αξιωματικοί Εμπορικού Ναυτικού
 
15%
Κατώτερο πλήρωμα Εμπορικού Ναυτικού 10%


 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

Συντελεστές Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων από εκμίσθωση ακινήτων

Κλιμάκιο
εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής
%

Φόρος
κλιμακίου
(ευρώ)

Σύνολα  Εισοδήματος (ευρώ)

Σύνολα  Φόρου    (ευρώ)

12.000

15%

1.800

12.000

1.800

23.000

35%

8.050

35.000

9.850

35.001 & άνω

45%

     

ή
 

Εισόδημα  (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής

0,00  έως  12.000,00

15%

12.000,01  έως  35.000,00

35%

Άνω  35.000,01

45%


 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ


 

Κλιμάκιο
εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής
%

Φόρος
κλιμακίου
(ευρώ)

Σύνολο

Εισοδήματος (ευρώ)

Φόρου (ευρώ)

20.000

22%

4.400

20.000

4.400

10.000

29%

2.900

30.000

7.300

10.000

37%

3.700 40.000 11.000
Άνω 40.000 45%      

ή
 

Εισόδημα  (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής

0,00  έως  20.000,00

22%

20.000,01  έως  30.000,00

29%

30.000,01  έως  40.000,00

37%

Άνω  40.000,01 45%


 

 

                                   

                               
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

ΕΙΔΟΣ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Ο.Ε. , Ε.Ε.

με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία
24%
Α.Ε. , Ε.Π.Ε. , Ι.Κ.Ε. 24%
ΤΡΑΠΕΖΕΣ 29%
Αγροτικοί συνεταιρισμοί και ομάδες παραγωγών 10%
Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα,
σωματεία και ιδρύματα
24%
Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών

με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία
24%
Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές
ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς


με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία
24%
Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών και λοιπών
(στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)

με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία
24%
Λοιπές εταιρείες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω

με απλογραφικά και
διπλογραφικά βιβλία
24%

 

 


ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ

 


Συντελεστές Παρακρατούμενων Φόρων
 


10%
 

Διανεμόμενα κέρδη εταιρειών - φορολογία μερισμάτων


κλίμακα μισθωτών
 

Αμοιβές μελών Δ.Σ.


κλίμακα μισθωτών
 
Αμοιβές διαχειριστών ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ

3%
 
Εργολάβων τεχνικών έργων

20%
 
Αμοιβές για :  Τεχνικές υπηρεσίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες κ.λ.π.

1%, 4%, 8%
 
Πωλήσεις σε φορείς γενικής κυβέρνησης (Δημόσιο κ.λ.π.)

15%
 
Τόκοι

 

 


 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ  ΦΟΡΟΥ  ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 

ΕΙΔΟΣ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Φυσικά Πρόσωπα
(ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες)

100%

ΑΓΡΟΤΕΣ 100%
Α.Ε. , Ε.Π.Ε. , Ι.Κ.Ε. 100%
ΤΡΑΠΕΖΕΣ 100%
Προσωπικές  εταιρείες  (Ο.Ε. , Ε.Ε.) 100%
Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα,
σωματεία, ιδρύματα
100%
Συνεταιρισμοί  και  ενώσεις  αυτών 100%
Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή
μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς
100%
Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών 100%
Λοιπές κοινοπραξίες
(στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)
100%
Λοιπές εταιρείες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω 100%

Η προκαταβολή μειώνεται 50% στα νέα νομικά πρόσωπα και νομικές
οντότητες κατά τα 3 πρώτα έτη από τη δήλωση έναρξης εργασιών τους.


 

 

 

   ΕΙΔΙΚΗ  ΕΙΣΦΟΡΑ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ατομικό Εισόδημα έως 12.000 €

0%

Ατομικό Εισόδημα από 12.001 έως 20.000 € 2,20%
Ατομικό Εισόδημα από 20.001 έως 30.000 € 5,00%
Ατομικό Εισόδημα από 30.001 έως 40.000 € 6,50%
Ατομικό Εισόδημα από 40.001 έως 65.000 € 7,50%
Ατομικό Εισόδημα από 65.001 έως 220.000 € 9,00%
Ατομικό Εισόδημα από 220.001 και άνω 10,00%

Η εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται στο σύνολο του ατομικού εισοδήματος

 

 on line εφαρμογή σε XL υπολογισμού φόρου χρήσης 2019 

 

 

Ρωτήστε μας για περισσότερες λεπτομέρειες
 
 Για την kdikaios.gr
Κλεάνθης Δημ. Δικαίος
Λογιστής - Φοροτεχνικός Σύμβουλος


Κατηγορία  :
  Φορολογία εισοδήματος - Φορολογικές δηλώσεις
 

 

top page

 

 

 

 

     K.Dikaios - Συντελεστές φορολογίας εισοδήματος Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία