Λογιστικά  -  Φοροτεχνικά  -  Εργατικά  -  Δηλώσεις  -  Μηχανοργάνωση
Συντελεστές φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και εταιρειών

 

 

 

 

  Βρίσκεστε Εδώ :   Αρχική  >  Ενημέρωση  >  Συντελεστές Φορολογίας όλων των ετών  >  Φορολογικό έτος 2023


Φορολογικό έτος
2023 (δηλώσεις 2024)
 

 

Συντελεστές φορολογίας εισοδήματος και
προκαταβολής φόρου δηλώσεων 2024


Διαβάστε επίσης το άρθρο μας

Φορολογικές Δηλώσεις και έντυπα δηλώσεων
 

 


 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΜΙΣΘΩΤΟΙ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ - ΑΓΡΟΤΕΣ

Κλιμάκιο
εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής
%

Φόρος
κλιμακίου
(ευρώ)

Σύνολο

Εισοδήματος (ευρώ)

Φόρου (ευρώ)

10.000

9%

900

10.000

900

10.000

22%

2.200

20.000

3.100

10.000

28%

2.800

30.000

5.900

10.000

36%

3.600 40.000 9.500
Άνω 40.000 44%      

ή
 

Εισόδημα  (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής

0,00  έως  10.000,00

9%

10.000,01  έως  20.000,00

22%

20.000,01  έως  30.000,00

28%

30.000,01  έως  40.000,00

36%

Άνω  40.000,01 44%

Όταν το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 9.500 ευρώ
και εφόσον δεν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, το εισόδημα αυτό φορολογείται
με την παραπάνω κλίμακα. Εάν το πραγματικό εισόδημα υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται με
την κλίμακα των επαγγελματιών.

 

Ο φόρος που προκύπτει με βάση την κλίμακα μειώνεται :

Για εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ ως εξής:

κατά    777 ευρώ χωρίς εξαρτώμενα τέκνα και εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ

Για εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ ως εξής:

κ
ατά    810 ευρώ με 1 εξαρτώμενο τέκνο

κ
ατά    900 ευρώ με 2 εξαρτώμενα τέκνα

κ
ατά 1.120 ευρώ με 3 εξαρτώμενα τέκνα

κατά 1.340 ευρώ με 4 εξαρτώμενα τέκνα

κατά    220 ευρώ για κάθε επόμενο τέκνο μετά το τέταρτο.

Για εισόδημα πάνω από 12.000 ευρώ ως εξής:

Το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά 20 ευρώ ανά 1.000 ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος.
Εξαιρούνται οι φορολογούμενοι με 5 τέκνα και άνω.


Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ανωτέρω ποσών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.


Μειώσεις φόρου μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών

Για να διατηρηθεί το αφορολόγητο στο εισόδημα που προέρχεται από :
μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και από ακίνητη περιουσία,
απαιτείται να πραγματοποιηθούν δαπάνες απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής,
σε ποσοστό 30% του πραγματικού εισοδήματος και μέχρι 20.000 ευρώ δαπανών.

 


Πατήστε ΕΔΩ να δείτε το σχετικό άρθρο για τη χρήση πλαστικού χρήματος

(ποιοί εξαιρούνται, τις κατηγορίες αποδείξεων, πέναλτι όταν το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων...) 
 

 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ
 

Οι αμειβόμενοι αθλητές και οι προπονητές από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες και οι εκπαιδευτές των Διαιτητών,
εφόσον τα ποσά τα οποία λαμβάνουν δεν υπερβαίνουν τις 40.000 ευρώ, φορολογούνται με την ανωτέρω κλίμακα
των μισθωτών. Αν το εισόδημα υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ φορολογείται με συντελεστή 22% και με εξάντληση της
φορολογικής υποχρέωσης.

 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
 

Οι αξιωματικοί που υπηρετούν σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού, το εισόδημα φορολογείται με συντελεστή 15%.

Το κατώτερο πλήρωμα που υπηρετεί σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού, το εισόδημα φορολογείται με συντελεστή 10%.

Τα εισοδήματα των ναυτικών φορολογούνται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ πληρωμάτων αεροσκαφών
 

Οι κυβερνήτες, οι συγκυβερνήτες και οι μηχανικοί αεροσκαφών αεροπορικών εταιρειών με μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα,
και είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας η μηνιαία αποζημίωση που λαμβάνουν φορολογείται με συντελεστή 15% με εξάντληση
της φορολογικής υποχρέωσης.

 

 

 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

Συντελεστές Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων από εκμίσθωση ακινήτων

Κλιμάκιο
εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής
%

Φόρος
κλιμακίου
(ευρώ)

Σύνολα  Εισοδήματος (ευρώ)

Σύνολα  Φόρου    (ευρώ)

12.000

15%

1.800

12.000

1.800

23.000

35%

8.050

35.000

9.850

35.001 & άνω

45%

     

ή
 

Εισόδημα  (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής

0,00  έως  12.000,00

15%

12.000,01  έως  35.000,00

35%

Άνω  35.000,01

45%


 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

 

Κλιμάκιο
εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής
%

Φόρος
κλιμακίου
(ευρώ)

Σύνολο

Εισοδήματος (ευρώ)

Φόρου (ευρώ)

10.000

9%

900

10.000

900

10.000

22%

2.200

20.000

3.100

10.000

28%

2.800

30.000

5.900

10.000

36%

3.600 40.000 9.500
Άνω 40.000 44%      

ή
 

Εισόδημα  (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής

0,00  έως  10.000,00

9%

10.000,01  έως  20.000,00

22%

20.000,01  έως  30.000,00

28%

30.000,01  έως  40.000,00

36%

Άνω  40.000,01 44%

 

Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα το φορολογικό έτος 2023 και μετά, υπολογίζονται με τεκμαρτό προσδιορισμό
και φορολογούνται με την ανωτέρω κλίμακα.

Δεν εφαρμόζονται οι μειώσεις φόρου όπως περιγράφονται παραπάνω (μισθωτοί και συνταξιούχοι).

Τα φυσικά πρόσωπα για τα 3 πρώτα έτη από τη δήλωση έναρξης, ο συντελεστής του πρώτου κλιμακίου
μειώνεται κατά 50%, εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά τους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.

 


 

 

                                   

           ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

ΕΙΔΟΣ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Ο.Ε. , Ε.Ε.

με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία
22%
Α.Ε. , Ε.Π.Ε. , Ι.Κ.Ε. 22%
ΤΡΑΠΕΖΕΣ 29%
Αγροτικοί συνεταιρισμοί και ομάδες παραγωγών 10%
Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα,
σωματεία και ιδρύματα
22%
Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών

με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία
22%
Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές
ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς


με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία
22%
Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών και λοιπών
(στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)

με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία
22%
Λοιπές εταιρείες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω

με απλογραφικά και
διπλογραφικά βιβλία
22%

 

 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ

 


Συντελεστές Παρακρατούμενων Φόρων
 


5%
 

Διανεμόμενα κέρδη εταιρειών - φορολογία μερισμάτων


κλίμακα μισθωτών
 

Αμοιβές μελών Δ.Σ.


κλίμακα μισθωτών
 
Αμοιβές διαχειριστών ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ

3%
 
Εργολάβων τεχνικών έργων

20%
 
Αμοιβές για :  Τεχνικές υπηρεσίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες κ.λ.π.

1%, 4%, 8%
 
Πωλήσεις σε φορείς γενικής κυβέρνησης (Δημόσιο κ.λ.π.)

15%
 
Τόκοι

 

 


 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΙΔΟΣ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Φυσικά Πρόσωπα
(ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες)

55%

ΑΓΡΟΤΕΣ 55%
Α.Ε. , Ε.Π.Ε. , Ι.Κ.Ε. 80%
ΤΡΑΠΕΖΕΣ 100%
Προσωπικές  εταιρείες  (Ο.Ε. , Ε.Ε.) 80%
Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα,
σωματεία, ιδρύματα
80%
Συνεταιρισμοί  και  ενώσεις  αυτών 80%
Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή
μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς
80%
Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών 80%
Λοιπές κοινοπραξίες
(στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)
80%
Λοιπές εταιρείες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω 80%

Η προκαταβολή μειώνεται 50% στα νέα νομικά πρόσωπα και νομικές
οντότητες κατά τα 3 πρώτα έτη από τη δήλωση έναρξης εργασιών τους.

Η προκαταβολή μειώνεται 50% στα φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα το πρώτο έτος από τη δήλωση έναρξης εργασιών τους.


 

 

 

   ΕΙΔΙΚΗ  ΕΙΣΦΟΡΑ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ατομικό Εισόδημα έως 12.000 €

0%

Ατομικό Εισόδημα από 12.001 έως 20.000 € 2,20%
Ατομικό Εισόδημα από 20.001 έως 30.000 € 5,00%
Ατομικό Εισόδημα από 30.001 έως 40.000 € 6,50%
Ατομικό Εισόδημα από 40.001 έως 65.000 € 7,50%
Ατομικό Εισόδημα από 65.001 έως 220.000 € 9,00%
Ατομικό Εισόδημα από 220.001 και άνω 10,00%


Η εισφορά επιβάλλεται
στο συνολικό ατομικό καθαρό εισόδημα.

 

Απαλλαγή για το φορολογικό έτος 2023 όλων των εισοδημάτων

 

 on line εφαρμογή σε XL υπολογισμού φόρου χρήσης 2023 

(προσωρινά απενεργοποιημένη)

 Για την kdikaios.gr
Κλεάνθης Δημ. Δικαίος
Λογιστής - Φοροτεχνικός Σύμβουλος


Δημοσίευση:
 06/04/2024       Κατηγορία:
  Φορολογία εισοδήματος - Φορολογικές δηλώσεις
 

Σημείωση : Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και εκφράζει την προσωπική επιστημονική γνώμη του αρθρογράφου,
δεν αποτελούν επίσημη πηγή.
Σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

 

 

Ρωτήστε μας για περισσότερες λεπτομέρειες  
 


Πατήστε εδώ για συντελεστές φορολογίας όλων των ετών...

 

Διαβάστε επίσης το άρθρο μας

Φορολογικές Δηλώσεις και έντυπα δηλώσεων
 

 

top page

 

 

 

 

     K.Dikaios - Συντελεστές φορολογίας εισοδήματος Αρχική : Προφίλ : Παροχές : Εξοπλισμός : Χρήσιμα : Ενημέρωση : Επικοινωνία